Vi skaber websites
som sikrer vækst og synlighed

Vi skaber websites
som sikrer vækst og synlighed

Webdesign på dine præmisser

Ønsker du en kampagneside, et lille visitkort eller måske et helt nyt site til din virksomhed, så sidder vi klar med den rette ekspertise til at kunne hjælpe dig i mål.

Vi pro­du­ce­rer web­s­i­tes af en­hver art. Ens for dem alle er, at vi al­tid pro­du­ce­rer in­di­vi­du­el­le løs­nin­ger. Èn af vore kla­re styr­ker er flek­si­bi­li­te­ten, der­for kal­der vi os eks­per­ter i både sto­re og små we­b­løs­nin­ger.

For os er alle kun­der unik­ke og så­le­des hånd­te­rer vi også de­res web­s­i­tes. Har du et spe­ci­elt be­hov, lø­ser vi det. Vi til­by­der bl.a. in­te­gra­tion mel­lem dit web­s­i­te og dit øko­no­mi­sy­stem, te­le­fon­cen­tral el­ler helt an­dre sy­ste­mer.

Vi har pro­du­ce­ret et væld af web­s­i­tes og hjem­mesi­de­løs­nin­ger i alle stør­rel­ser og af­skyg­nin­ger, så mon ikke vi også kan lave en hjem­mesi­de der pas­ser lige til dig.

  • MODERNE OG FUNKTIONELT WEBDESIGN
  • ALTID KLAR TIL ALLE ENHEDER
DESIGN UDKAST

0,-

GRATIS de­sign lay­out af web­s­i­te! 

For­ud­sæt­ter at vi må præ­sen­te­re lay­ou­tet for dig til et møde, og at lay­ou­tet ikke må bru­ges uden vo­res samtyk­ke.

Det har aldrig været nemmere at have et website!

Det skal være sjovt og nemt at have en hjemmeside. Gamle indviklede cms systemer, gør det svært og irriterende at ændre indhold.

Hos boo­gii har vi boo­gii byg­ge­ren! Den gør det nemt som en leg at æn­dre på din we­b­løs­ning. Det smar­te ved hele byg­ge­ren er at du ikke læn­ge­re be­hø­ver at skul­le »bag­ved« din hjem­mesi­de, og først se hvad der sker ef­ter­føl­gen­de. Nu kan du tryk­ke di­rek­te på ind­hol­det og æn­dre det i et snup­tag!

P.t. un­der­støt­tes »Boo­gii Byg­ge­ren« på vo­res word­press og mere sim­ple løs­nin­ger. Vi ar­bej­der på at ud­byg­ge den til vo­res eget Boo­gii CMS. Boo­gii byg­ge­ren kan både bru­ges på webs­hops og på gan­ske nor­ma­le web­s­i­tes og den har læn­ge fået vo­res kun­der til at juble.

Sådan laver vi dit website

Vi har forsøgt at beskrive den typiske køreplan for produktion af et website hos Boogii.

Pla­nen er al­tid vej­le­den­de og va­ri­e­rer af­hæn­gig af op­ga­ve og om­fang.
Vig­tigt er det dog at vi gør vort yp­per­ste for at du skal føle dig tryg hele ve­jen fra idé til hjem­mesi­den er i luf­ten.

Gode ideer

Gode ide­er skal ikke brem­ses af fa­ste ru­ti­ner. Skul­le der op­stå en god idé el­ler æn­dret be­hov un­der­vejs i pro­ces­sen, kla­rer vi også den. Æn­drin­ger un­der­vejs kan dog på­vir­ke de­ad­li­ne og øko­no­mi.

Vi slipper dig ikke

Selv når dit web­s­i­te er fær­digt og i luf­ten, la­der vi dig ikke i stik­ken. Vi eva­lu­e­rer lø­ben­de med dig om pro­jek­tet — og er al­tid på si­de­linjen i dit dag­li­ge ar­bej­de med si­tet.

Vi er også klar til at give et nap med din ge­ne­rel­le mar­keds­fø­ring og be­græn­ser os ikke bare til at tæn­ke web!

Ide og Layout

Den kre­a­ti­ve fase
Vi af­prø­ver nog­le tan­ker ud fra je­res øn­sker og for­mer hvad der skal bli­ve det en­de­li­ge pro­dukt.

Godkendelse af layout

Pro­duk­tions start
Den fær­di­ge ide samt lay­out ud­kast præ­sen­te­res for dig — in­den vi går i gang med at pro­du­ce­re.

Produktion

Vi ar­bej­der på li­vet løs
Det god­kend­te lay­out om­sæt­tes nu til en fun­ge­ren­de løs­ning — du vil lø­ben­de un­der for­lø­bet bli­ve ori­en­te­ret om sta­tus.

Korrektur

Nu skal du igang!
Det er nu din tur til at gå løs­nin­gen igen­nem for evt. fejl og ret­tel­ser.

Slutproduktion

Os + dig = Fær­digt web­s­i­te
Vi fær­dig­gør nu løs­nin­gen og sam­ti­dig gi­ver vi dig ad­gang til at kun­ne på­be­gyn­de op­ret­tel­se af ind­hold på si­den.

Aflevering

Nu skal vi on­li­ne!
Vi har nu fær­dig­gjort løs­nin­gen og den er nu klar til sæt­te i drift.

Lancering

1−2−3 ONLINE!
Hvis løs­nin­gen er be­stilt med fær­digt ind­hold sker det­te ved en­de­lig af­le­ve­ring, el­lers lan­ce­res løs­nin­gen når du har alt ind­hol­det på plads.

Fakturering

Det skal jo gø­res!
Sam­men med den en­de­li­ge af­le­ve­ring, frem­sen­des fak­tu­ra på pro­duk­tion af din løs­ning samt første hosting­pe­ri­o­de.

Evaluering

Eva­lu­e­ring, he­at­maps, ana­ly­ti­cs
Vi slip­per dig ikke af syne når si­den er af­le­ve­ret. Vi plan­læg­ger som stan­dard eva­lu­e­rings­mø­der 1, 3 og 6 mdr. ef­ter løs­nin­gen er lan­ce­ret.

i44a0100
i44a9979
gitteportraet-1024x512
i44a9953

Få et GRATIS layout!

Vi ved at vi laver smukke og funktionelle løsninger, derfor tilbyder vores professionelle og uddannede grafikere at designe website layout helt gratis.

At købe mar­ke­ting til sin virk­som­hed, kan fø­les som at købe luft. Man ved al­drig rig­tig hvad man får før ef­ter endt køb. Det­te vil vi æn­dre på. Vi til­by­der alle kun­der at lave et fun­ge­ren­de web­s­i­te de­sign lay­out, så­dan at de kan få en ide om de­res kom­men­de hjem­mesi­de. Det ene­ste vi kræ­ver til gen­gæld er mu­lig­he­den for at kom­me ud og præ­sen­te­re lay­ou­tet.

Henrik Bank, Direktør

JA! Jeg vil gerne have et gratis layout udkast!

* Ved at sen­de os en mail, be­kræf­ter du øn­sket om et møde med os an­gå­en­de, det lay­out som vi ska­ber til dig gra­tis. Lay­ou­tet må ikke bru­ges, med­min­dre vi ska­ber hele web­s­i­tet for dig. Du til­mel­der dig også au­to­ma­tisk vo­res nyheds­brev, som til en hver tid kan af­mel­des igen.

Stærk optimering på Google

En hjemmeside skal ikke kun være funktionel og flot, den skal også ses og bruges af den rigtige målgruppe.

Der er ikke så me­get ved at lave en side som ikke bli­ver set — der­for har vi 100% fo­kus på at din hjem­mesi­de skal være søg­bar på Goog­le. Vi sik­rer at din hjem­mesi­de bli­ver skre­vet i et sprog som Goog­le har nemt ved at in­dek­se­re — der­med hø­je­re ran­ge­ring.

En­de­lig hjæl­per vi med at dine tek­ster er spi­se­li­ge for Goog­le. De­sign er en ting, men der er ikke så me­get ved at have en flot hjem­mesi­den, hvis den ikke bli­ver vist til det rig­ti­ge pu­bli­kum. Vi har stor driv­kraft i at få net­op din virk­som­heds om­sæt­ning skudt i vej­ret, så­dan at vi ved du kom­mer igen.

seooptimering

Vi kan hjælpe hele vejen rundt!

Hvis du skal have succes online, er der mange faktora som spiller ind

webdesign

De sociale medier

Lad os hjælpe dig med at markedsføre dig bedst muligt på de sociale medier, så vi kan styrke dit brand!

adwords-nu

Til tops med Adwords

Adwords er din hurtige vej til side 1 på Google. Betal kun for de klik Google annoncen genererer til din hjemmeside.

analytics

Kend dine brugere

Boogii er certifikeret google analytics eksperter, og vi analysere din hjemmeside gratis efter endt forløb

Med over 400 kunder, kan det ikke gå helt galt!

Grandel.dk
Schubertsminde.dk
Al-lift.com

Få et website i dag!

Vi tager gerne en snak og givet et godt tilbud, ring og forhør om mere!