Vi skaber websites
som sikrer vækst og synlighed

Vi skaber websites
som sikrer vækst og synlighed

Webdesign på dine præmisser

Øn­sker du en kampag­nesi­de, et lil­le vi­sit­kort el­ler må­ske et helt nyt site til din virk­som­hed, så sid­der vi klar med den ret­te eks­per­ti­se til at kun­ne hjæl­pe dig i mål.

Vi pro­du­ce­rer web­s­i­tes af en­hver art. Ens for dem alle er, at vi al­tid pro­du­ce­rer in­di­vi­du­el­le løs­nin­ger. Èn af vore kla­re styr­ker er flek­si­bi­li­te­ten, der­for kal­der vi os eks­per­ter i både sto­re og små we­b­løs­nin­ger.

For os er alle kun­der unik­ke og så­le­des hånd­te­rer vi også de­res web­s­i­tes. Har du et spe­ci­elt be­hov, lø­ser vi det. Vi til­by­der bl.a. in­te­gra­tion mel­lem dit web­s­i­te og dit øko­no­mi­sy­stem, te­le­fon­cen­tral el­ler helt an­dre sy­ste­mer.

Vi har pro­du­ce­ret et væld af web­s­i­tes og hjem­mesi­de­løs­nin­ger i alle stør­rel­ser og af­skyg­nin­ger, så mon ikke vi også kan lave en hjem­mesi­de der pas­ser lige til dig.

  • MODERNE OG FUNKTIONELT WEBDESIGN
  • ALTID KLAR TIL ALLE ENHEDER
DESIGN UDKAST

0,-

GRATIS de­sign lay­out af web­s­i­te! 

For­ud­sæt­ter at vi må præ­sen­te­re lay­ou­tet for dig til et møde, og at lay­ou­tet ikke må bru­ges uden vo­res samtyk­ke.

Det har aldrig været nemmere at have et website!

Det skal være sjovt og nemt at have en hjem­mesi­de. Gam­le ind­vik­le­de cms sy­ste­mer, gør det svært og ir­ri­te­ren­de at æn­dre ind­hold.

Hos boo­gii har vi boo­gii byg­ge­ren! Den gør det nemt som en leg at æn­dre på din we­b­løs­ning. Det smar­te ved hele byg­ge­ren er at du ikke læn­ge­re be­hø­ver at skul­le »bag­ved« din hjem­mesi­de, og først se hvad der sker ef­ter­føl­gen­de. Nu kan du tryk­ke di­rek­te på ind­hol­det og æn­dre det i et snup­tag!

P.t. un­der­støt­tes »Boo­gii Byg­ge­ren« på vo­res word­press og mere sim­ple løs­nin­ger. Vi ar­bej­der på at ud­byg­ge den til vo­res eget Boo­gii CMS. Boo­gii byg­ge­ren kan både bru­ges på webs­hops og på gan­ske nor­ma­le web­s­i­tes og den har læn­ge fået vo­res kun­der til at juble.

Sådan laver vi dit website

Vi har for­søgt at be­skri­ve den ty­pi­ske kø­re­plan for pro­duk­tion af et web­s­i­te hos Boo­gii.

Pla­nen er al­tid vej­le­den­de og va­ri­e­rer af­hæn­gig af op­ga­ve og om­fang.
Vig­tigt er det dog at vi gør vort yp­per­ste for at du skal føle dig tryg hele ve­jen fra idé til hjem­mesi­den er i luf­ten.

Gode ideer

Gode ide­er skal ikke brem­ses af fa­ste ru­ti­ner. Skul­le der op­stå en god idé el­ler æn­dret be­hov un­der­vejs i pro­ces­sen, kla­rer vi også den. Æn­drin­ger un­der­vejs kan dog på­vir­ke de­ad­li­ne og øko­no­mi.

Vi slipper dig ikke

Selv når dit web­s­i­te er fær­digt og i luf­ten, la­der vi dig ikke i stik­ken. Vi eva­lu­e­rer lø­ben­de med dig om pro­jek­tet — og er al­tid på si­de­linjen i dit dag­li­ge ar­bej­de med si­tet.

Vi er også klar til at give et nap med din ge­ne­rel­le mar­keds­fø­ring og be­græn­ser os ikke bare til at tæn­ke web!

Ide og Layout

Den kre­a­ti­ve fase
Vi af­prø­ver nog­le tan­ker ud fra je­res øn­sker og for­mer hvad der skal bli­ve det en­de­li­ge pro­dukt.

Godkendelse af layout

Pro­duk­tions start
Den fær­di­ge ide samt lay­out ud­kast præ­sen­te­res for dig — in­den vi går i gang med at pro­du­ce­re.

Produktion

Vi ar­bej­der på li­vet løs
Det god­kend­te lay­out om­sæt­tes nu til en fun­ge­ren­de løs­ning — du vil lø­ben­de un­der for­lø­bet bli­ve ori­en­te­ret om sta­tus.

Korrektur

Nu skal du igang!
Det er nu din tur til at gå løs­nin­gen igen­nem for evt. fejl og ret­tel­ser.

Slutproduktion

Os + dig = Fær­digt web­s­i­te
Vi fær­dig­gør nu løs­nin­gen og sam­ti­dig gi­ver vi dig ad­gang til at kun­ne på­be­gyn­de op­ret­tel­se af ind­hold på si­den.

Aflevering

Nu skal vi on­li­ne!
Vi har nu fær­dig­gjort løs­nin­gen og den er nu klar til sæt­te i drift.

Lancering

1−2−3 ONLINE!
Hvis løs­nin­gen er be­stilt med fær­digt ind­hold sker det­te ved en­de­lig af­le­ve­ring, el­lers lan­ce­res løs­nin­gen når du har alt ind­hol­det på plads.

Fakturering

Det skal jo gø­res!
Sam­men med den en­de­li­ge af­le­ve­ring, frem­sen­des fak­tu­ra på pro­duk­tion af din løs­ning samt første hosting­pe­ri­o­de.

Evaluering

Eva­lu­e­ring, he­at­maps, ana­ly­ti­cs
Vi slip­per dig ikke af syne når si­den er af­le­ve­ret. Vi plan­læg­ger som stan­dard eva­lu­e­rings­mø­der 1, 3 og 6 mdr. ef­ter løs­nin­gen er lan­ce­ret.

i44a0100
i44a9979
gitteportraet-1024x512
i44a9953

Få et GRATIS layout!

Vi ved at vi la­ver smuk­ke og funk­tio­nel­le løs­nin­ger, der­for til­by­der vo­res pro­fes­sio­nel­le og ud­dan­ne­de gra­fi­ke­re at de­sig­ne web­s­i­te lay­out helt gra­tis.

At købe mar­ke­ting til sin virk­som­hed, kan fø­les som at købe luft. Man ved al­drig rig­tig hvad man får før ef­ter endt køb. Det­te vil vi æn­dre på. Vi til­by­der alle kun­der at lave et fun­ge­ren­de web­s­i­te de­sign lay­out, så­dan at de kan få en ide om de­res kom­men­de hjem­mesi­de. Det ene­ste vi kræ­ver til gen­gæld er mu­lig­he­den for at kom­me ud og præ­sen­te­re lay­ou­tet.

Henrik Bank, Direktør

JA! Jeg vil gerne have et gratis layout udkast!

* Ved at sen­de os en mail, be­kræf­ter du øn­sket om et møde med os an­gå­en­de, det lay­out som vi ska­ber til dig gra­tis. Lay­ou­tet må ikke bru­ges, med­min­dre vi ska­ber hele web­s­i­tet for dig. Du til­mel­der dig også au­to­ma­tisk vo­res nyheds­brev, som til en hver tid kan af­mel­des igen.

Stærk optimering på Google

En hjem­mesi­de skal ikke kun være funk­tio­nel og flot, den skal også ses og bru­ges af den rig­ti­ge må­l­grup­pe.

Der er ikke så me­get ved at lave en side som ikke bli­ver set — der­for har vi 100% fo­kus på at din hjem­mesi­de skal være søg­bar på Goog­le. Vi sik­rer at din hjem­mesi­de bli­ver skre­vet i et sprog som Goog­le har nemt ved at in­dek­se­re — der­med hø­je­re ran­ge­ring.

En­de­lig hjæl­per vi med at dine tek­ster er spi­se­li­ge for Goog­le. De­sign er en ting, men der er ikke så me­get ved at have en flot hjem­mesi­den, hvis den ikke bli­ver vist til det rig­ti­ge pu­bli­kum. Vi har stor driv­kraft i at få net­op din virk­som­heds om­sæt­ning skudt i vej­ret, så­dan at vi ved du kom­mer igen.

seooptimering

Vi kan hjælpe hele vejen rundt!

Hvis du skal have suc­ces on­li­ne, er der man­ge fak­tors som spil­ler ind

webdesign

De sociale medier

Lad os hjæl­pe dig med at mar­keds­fø­re dig bedst mu­ligt på de so­ci­a­le me­di­er, så vi kan styr­ke dit brand!

adwords-nu

Til tops med Adwords

Adwords er din hur­ti­ge vej til side 1 på Goog­le. Be­tal kun for de klik Goog­le an­non­cen ge­ne­re­rer til din hjem­mesi­de.

analytics

Kend dine brugere

Boo­gii er cer­ti­fi­ke­ret goog­le ana­ly­ti­cs eks­per­ter, og vi ana­ly­se­re din hjem­mesi­de gra­tis ef­ter endt for­løb

Med over 400 kunder, kan det ikke gå helt galt!

Grandel.dk
Schubertsminde.dk
Al-lift.com

Få et website i dag!

Vi ta­ger ger­ne en snak og gi­ver et godt til­bud, ring og for­hør om mere!