Er du klar til at sælge på nettet og drive din egen webshop?

Er du klar til at sælge på nettet og drive din egen webshop?

B2B webshop til Skinsolutions, webshops

Start din egen ecommerce butik

An­tal­let af webs­hops vok­ser eks­plo­sivt. Vi ud­vik­ler e-bu­tik­ker der sik­rer dig til­gæn­ge­lig­hed og gro­bund for vækst. Vi ud­vik­ler både B2B og B2C shops

En On­li­ne Shop er ef­ter­hån­den ble­vet al­le­mand­se­je blandt virk­som­he­der, iværk­sæt­te­re, ja alle som pro­du­ce­rer el­ler vi­de­re­sæl­ger di­ver­se pro­duk­ter. Og rig­tig man­ge fy­si­ske bu­tik­ker sup­ple­rer de­res fy­si­ske salgska­nal med en on­li­ne ind­gang i form af webs­hops i alle af­skyg­nin­ger.

Vi pro­du­ce­rer webs­hops både til B2B (Bu­si­ness to bu­si­ness) og B2C (bu­si­ness to cu­st­o­mer). Vi kø­rer pri­mært med 2 ud­ga­ver af webs­hops. En full-fe­a­tu­red ho­sted shop og en­de­lig en ud­ga­ve hvor vi kan til­pas­se shop­pen 100% til dine øn­sker i word­press og via. vo­res eget boo­gii cms.

Webshops: Forøg dit salg på nettet

For os hand­ler webs­hops ikke kun om de­sign, men også om din om­sæt­ning!

Hvis du får en god om­sæt­ning, kom­mer du til­ba­ge. Der­for er vo­res yp­per­ste mål al­tid at du skal sæl­ge fle­re va­rer. Det­te gø­res ikke kun med et smukt de­sign og et bredt va­rer­ka­ta­log, men også ved at teste bru­ger in­ter­ak­tio­nen, sør­ge for nem­me sø­ge­funk­tio­ner, over­sku­e­lig­hed, samt nem og hur­tig check out.

Vi har for­stand på webs­hops og kig­ger al­tid på din må­l­grup­pe — vidste du for ek­sem­pel at man mi­ster man­ge unge kun­der, hvis der ikke er an­mel­del­ser på shop­pen? El­ler at tvun­get lo­gin kan skræm­me man­ge kun­der væk? Kun­der­ne vil have at pro­ces­sen er nem, både i navi­ga­tion men også ved endt køb, det er alfa og om­e­ga.

Kun­der på net­tet, er præ­cis som kun­der i vir­ke­lig­he­den, de vil føle at det er en men­ne­ske­lig op­le­vel­se at be­sø­ge en webs­hop, der­for er det vig­tigt at gøre sig ty­de­lig i de­sign og sprog, samt være stærk på de so­ci­a­le me­di­er. Vi hjæl­per dig til at for­ø­ge sal­get på net­tet, så­dan at du kom­mer i mål og dine kun­der får en god op­le­vel­se.

DESIGN UDKAST

0,-

GRATIS de­sign lay­out af web­s­i­te! 

For­ud­sæt­ter at vi må præ­sen­te­re lay­ou­tet for dig til et møde, og at lay­ou­tet ikke må bru­ges med­min­dre vi ska­ber det for dig. 

i44a0100
i44a9979
gitteportraet-1024x512
i44a9953

Få et GRATIS layout!

Vi ved at vi la­ver smuk­ke og funk­tio­nel­le løs­nin­ger, der­for til­by­der vo­res pro­fes­sio­nel­le og ud­dan­ne­de gra­fi­ke­re at de­sig­ne web­s­i­te lay­out helt gra­tis.

At købe mar­ke­ting til sin virk­som­hed, kan fø­les som at købe luft. Man ved al­drig rig­tig hvad man får før ef­ter endt køb. Det­te vil vi æn­dre på. Vi til­by­der alle kun­der at lave et fun­ge­ren­de web­s­i­te de­sign lay­out, så­dan at de kan få en ide om de­res kom­men­de hjem­mesi­de. Det ene­ste vi kræ­ver til gen­gæld er mu­lig­he­den for at kom­me ud og præ­sen­te­re lay­ou­tet.

Henrik Bank, Direktør

JA! Jeg vil gerne have et gratis layout udkast!

* Ved at sen­de os en mail, be­kræf­ter du øn­sket om et møde med os an­gå­en­de, det lay­out som vi ska­ber til dig gra­tis. Lay­ou­tet må ikke bru­ges, med­min­dre vi ska­ber hele web­s­i­tet for dig. Du til­mel­der dig også au­to­ma­tisk vo­res nyheds­brev, som til en hver tid kan af­mel­des igen.

Sådan laver vi dit website

Vi har for­søgt at be­skri­ve den ty­pi­ske kø­re­plan for pro­duk­tion af et web­s­i­te hos Boo­gii.

Pla­nen er al­tid vej­le­den­de og va­ri­e­rer af­hæn­gig af op­ga­ve og om­fang.
Vig­tigt er det dog at vi gør vort yp­per­ste for at du skal føle dig tryg hele ve­jen fra idé til hjem­mesi­den er i luf­ten.

Gode ideer

Gode ide­er skal ikke brem­ses af fa­ste ru­ti­ner. Skul­le der op­stå en god idé el­ler æn­dret be­hov un­der­vejs i pro­ces­sen, kla­rer vi også den. Æn­drin­ger un­der­vejs kan dog på­vir­ke de­ad­li­ne og øko­no­mi.

Vi slipper dig ikke

Selv når dit web­s­i­te er fær­digt og i luf­ten, la­der vi dig ikke i stik­ken. Vi eva­lu­e­rer lø­ben­de med dig om pro­jek­tet — og er al­tid på si­de­linjen i dit dag­li­ge ar­bej­de med si­tet.

Vi er også klar til at give et nap med din ge­ne­rel­le mar­keds­fø­ring og be­græn­ser os ikke bare til at tæn­ke web!

Ide og Layout

Den kre­a­ti­ve fase
Vi af­prø­ver nog­le tan­ker ud fra je­res øn­sker og for­mer hvad der skal bli­ve det en­de­li­ge pro­dukt.

Godkendelse af layout

Pro­duk­tions start
Den fær­di­ge ide samt lay­out ud­kast præ­sen­te­res for dig — in­den vi går i gang med at pro­du­ce­re.

Produktion

Vi ar­bej­der på li­vet løs
Det god­kend­te lay­out om­sæt­tes nu til en fun­ge­ren­de løs­ning — du vil lø­ben­de un­der for­lø­bet bli­ve ori­en­te­ret om sta­tus.

Korrektur

Nu skal du igang!
Det er nu din tur til at gå løs­nin­gen igen­nem for evt. fejl og ret­tel­ser.

Slutproduktion

Os + dig = Fær­digt web­s­i­te
Vi fær­dig­gør nu løs­nin­gen og sam­ti­dig gi­ver vi dig ad­gang til at kun­ne på­be­gyn­de op­ret­tel­se af ind­hold på si­den.

Aflevering

Nu skal vi on­li­ne!
Vi har nu fær­dig­gjort løs­nin­gen og den er nu klar til sæt­te i drift.

Lancering

1−2−3 ONLINE!
Hvis løs­nin­gen er be­stilt med fær­digt ind­hold sker det­te ved en­de­lig af­le­ve­ring, el­lers lan­ce­res løs­nin­gen når du har alt ind­hol­det på plads.

Fakturering

Det skal jo gø­res!
Sam­men med den en­de­li­ge af­le­ve­ring, frem­sen­des fak­tu­ra på pro­duk­tion af din løs­ning samt første hosting­pe­ri­o­de.

Evaluering

Eva­lu­e­ring, he­at­maps, ana­ly­ti­cs
Vi slip­per dig ikke af syne når si­den er af­le­ve­ret. Vi plan­læg­ger som stan­dard eva­lu­e­rings­mø­der 1, 3 og 6 mdr. ef­ter løs­nin­gen er lan­ce­ret.

webshops

Byg selv eller nøglefærdig løsning

Det skal være nemt for dig at sæl­ge på net­tet med vore webs­hops! Vi kan hjæl­pe dig hele ve­jen, el­ler gu­i­de dig det første styk­ke

Vi har fo­ku­se­ret på at mini­me­re dit tids­for­brug og dine øko­no­mi­ske om­kost­nin­ger, hvil­ket be­ty­der at du på få ti­mer og med en mini­mal øko­no­misk in­ve­ste­ring kan be­gyn­de at af­sæt­te dine pro­duk­ter, al­le­re­de in­den da­gen er omme.

Hos os har du to valg: Du kan få en fær­dig shop tem­p­la­te, og selv hur­tigt gå igang, el­ler du kan få en per­son­lig og spe­ci­al de­sig­net shop fra bun­den som ikke lig­ner alle an­dres! Vi an­be­fa­ler selv­føl­ge­lig den sidste løs­ning, men hvis du er pres­set på øko­no­mi­en, kan en hur­tig tem­p­la­te godt være sva­ret til en be­gyn­del­se — du be­stem­mer! Uan­set hvad er du hur­tigt i gang.

Er dine be­hov spe­ci­el­le har vi også skræd­der­sy­e­de løs­nin­ger.

Med over 400 kunder, kan det ikke gå helt galt!

Jyskboligopvarmning.dk
Skinsolutions.dk
Durotech.dk
googleshop-1

Google shop for den aktive

Frem­ti­den er her, og det er for dig som vil sik­re dit salg!

Goog­le shop­ping in­te­gra­tion er ble­vet en vig­tig del for stør­rer virk­som­he­der. I bund og grund be­ty­der at hvis en kun­de sø­ger på »Lil­la t-shirt« på goog­le, så vil nog­le for­skel­li­ge webs­hops få de­res »Lil­le t-shir­ts« pro­duk­ter i top­pen af sø­ge­fel­tet.

Da vi al­le­re­de ved at 72% af alle kun­der tryk­ker på de 3 første re­sul­ta­ter, er det­te en bom­be i for­hold til mar­keds­fø­ring. Hvis du kan få net­op dit pro­dukt frem­vist ved første øje­kast på goog­le, så er du næ­sten sik­ker på salg!

Det er su­per svært at få sine pro­duk­ter som top pro­dukt og be­stemt ikke bil­ligt! Der­for skal der læg­ges en stra­te­gi, så­dan at det gi­ver mere over­skud end un­der­skud. Vi hjæl­per dig med hele for­lø­bet, så­dan at du vil op­le­ve mer salg og få en god op­le­vel­se med goog­le shop­ping. Kon­takt os og hør om mu­lig­he­der­ne.

Vi kan hjælpe hele vejen rundt!

Hvis du skal have suc­ces on­li­ne, er der man­ge fak­tors som spil­ler ind

webdesign

De sociale medier

Lad os hjæl­pe dig med at mar­keds­fø­re dig bedst mu­ligt på de so­ci­a­le me­di­er, så vi kan styr­ke dit brand!

adwords-nu

Til tops med Adwords

Adwords er din hur­ti­ge vej til side 1 på Goog­le. Be­tal kun for de klik Goog­le an­non­cen ge­ne­re­rer til din hjem­mesi­de.

analytics

Kend dine brugere

Boo­gii er cer­ti­fi­ke­ret goog­le ana­ly­ti­cs eks­per­ter, og vi ana­ly­se­re din hjem­mesi­de gra­tis ef­ter endt for­løb

Hvorfor webshops hos boogii?

For os hand­ler det ikke blot om at sæl­ge dig en webs­hop løs­ning. En shop er jo i prin­cip­pet bare en plat­form.

Vo­res eks­per­ti­se be­står lige så me­get i at kun­ne hjæl­pe dig hele ve­jen, så du også får va­rer­ne solgt. Vi har kre­a­tivt tæn­ken­de ho­ve­d­er sid­den­de som hele ti­den er til for at hjæl­pe dig med dit salg.

Vi kan vej­le­de med kampag­ne­plan­læg­ning, an­non­cer, ar­bej­de med so­ci­a­le net­værk og alt det der gør at dit pro­dukt kom­mer over di­sken.

Tag en snak med vore kon­su­len­ter og hør nær­me­re om dine mu­lig­he­der med en shop-løs­ning fra Boo­gii. Vi an­be­fa­ler også at du læ­ser vo­res side om web­s­i­tes, da man­ge af dis­se ting vil gå igen på en webs­hop­løs­ning.

i44a9968

Få en webshop idag!

Vi ta­ger ger­ne en snak og gi­vet et godt til­bud, ring og for­hør om mere!