Dine kunder bruger de
sociale medier — hvad med dig?

Dine kunder bruger de sociale medier — hvad med dig?

1919-nummer-telefon-marketing

De sociale medier

Lad os hjæl­pe dig med at mar­keds­fø­re dig bedst mu­ligt på de so­ci­a­le me­di­er og styr­ke dit brand og dine pro­duk­ter!

Der fin­des et hav er so­ci­a­le me­di­er og de­res po­pu­la­ri­tet svin­ger. Vi hol­der kon­stant øje med ud­vik­lin­gen og ten­den­ser. De vig­tigste plat­for­me er lige nu: Face­book, Twit­ter, Goog­le+, Youtu­be, In­s­ta­gram og Trust­pi­lot.

Det kan være nær­mest uover­sku­e­ligt at fav­ne dem alle, men gri­bes det rig­tigt an, er det fak­tisk ikke så svært.

Men jo, det koster tid og pen­ge at være med. Vo­res på­stand er så bare, at det koster end­nu mere at lade være!

Gode grunde til at din virksomhed skal være på de sociale medier

  • Over 30% af dan­sker­nes tid på net­tet fo­re­går på de so­ci­a­le me­di­er!
  • Jo fle­re plat­for­me du er ak­tiv på, des bed­re bli­ver din pla­ce­ring på Goog­le!
  • De for­skel­li­ge plat­for­me ud­mær­ker sig hver især til på for­skel­lig vis at kun­ne frem­hæ­ve dine kva­li­te­ter og styr­ke dit brand
  • Bed­re sø­ge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring, der kom­mer kun­der ind på dit web­s­i­te via. de so­ci­a­le me­di­er
  • Bed­re PR. Med de so­ci­a­le me­di­er har du mu­lig­hed for at prom­ove­re dig og dit pro­dukt til den bre­de be­folk­ning
mobil-markedsforing
sociale-medier

Hvordan kommer jeg igang med de sociale medier?

Lad os hjæl­pe dig med at mar­keds­fø­re dig bedst mu­ligt på de so­ci­a­le me­di­er, så vi kan styr­ke dit brand!

Skal du på den næst­største sø­ge­ma­ski­ne YouTu­be? Skal du opnå eks­pert­sta­tus mht. dit pro­dukt el­ler bran­che med Goog­le+? Vil du have suc­ces på Face­book? Vi hjæl­per dig til at for­stå jung­len af so­ci­a­le me­di­er og væl­ge de rig­ti­ge plat­for­me for din virk­som­hed.

i44a0100
i44a9979
gitteportraet-1024x512
i44a9953

Få et GRATIS layout!

Vi ved at vi la­ver smuk­ke og funk­tio­nel­le løs­nin­ger, der­for til­by­der vo­res pro­fes­sio­nel­le og ud­dan­ne­de gra­fi­ke­re at de­sig­ne web­s­i­te lay­out helt gra­tis.

At købe mar­ke­ting til sin virk­som­hed, kan fø­les som at købe luft. Man ved al­drig rig­tig hvad man får før ef­ter endt køb. Det­te vil vi æn­dre på. Vi til­by­der alle kun­der at lave et fun­ge­ren­de web­s­i­te de­sign lay­out, så­dan at de kan få en ide om de­res kom­men­de hjem­mesi­de. Det ene­ste vi kræ­ver til gen­gæld er mu­lig­he­den for at kom­me ud og præ­sen­te­re lay­ou­tet.

Henrik Bank, Direktør

JA! Jeg vil gerne have et gratis layout udkast!

* Ved at sen­de os en mail, be­kræf­ter du øn­sket om et møde med os an­gå­en­de, det lay­out som vi ska­ber til dig gra­tis. Lay­ou­tet må ikke bru­ges, med­min­dre vi ska­ber hele web­s­i­tet for dig. Du til­mel­der dig også au­to­ma­tisk vo­res nyheds­brev, som til en hver tid kan af­mel­des igen.