Alt afhænger af korrekt
søgemaskineoptimering (SEO)

Alt afhænger af korrekt søgemaskine optimering (SEO)

seooptimering

Søgemaskineoptimering

Boogii har de rette værktøjer til at hjælpe dig til en topplacering på Google og melder dig ind i kampen om kunderne!

Sø­ge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring el­ler SEO som det også kal­des har af man­ge fået det præ­di­kat af at være no­get dif­fus og mystisk som kun er for­be­holdt de få. Men sø­ge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring er i vir­ke­lig­he­den mere sim­pelt end som så. Det hand­ler om at gøre ar­bej­det for Goog­le så nemt som mu­ligt når si­den skal in­dek­se­res til sø­ge­ma­ski­ner­ne.

Hvad søger dine kunder efter?

De rigtige ord, de rigtige tags og den helt rigtige formulering efter hvad dine kunder vil finde

Goog­les ord er lov — så det er vig­tigt at hjem­mesi­den er ko­det ef­ter de ret­nings­linjer. Goog­le ud­stik­ker — det er første be­tin­gel­se for en god in­dek­se­ring og der­med pla­ce­ring på sø­ge­ma­ski­ner­ne. Der­næst be­står ar­bej­det i at fin­de og bru­ge de ret­te sø­ge­ord. Hvad sø­ger dine kun­der ef­ter og bru­ger du dis­se sø­ge­ord i dine tek­ster? Hvad med dine kon­kur­ren­ter?

websites
adwords kampagne

GRATIS webeftersyn af dit website

Giv din hjemmeside et tjek hos doktor boogii

Vi til­by­der et gra­tis ef­ter­syn af din hjem­mesi­de. Vi gen­nem­går si­den mht. kod­ning, sø­ge­ord mv. og kom­mer med en ge­ne­rel vur­de­ring af dit web­s­i­te og hvad der evt. kan gø­res for at op­ti­me­re yder­li­ge­re. Du kan her­ef­ter frit væl­ge om du øn­sker vi skal hjæl­pe med at op­ti­me­re dit site el­ler du selv vil igang.

Få et GRATIS layout!

Vi ved at vi laver smukke og funktionelle løsninger, derfor tilbyder vores professionelle og uddannede grafikere at designe website layout helt gratis.

At købe mar­ke­ting til sin virk­som­hed, kan fø­les som at købe luft. Man ved al­drig rig­tig hvad man får før ef­ter endt køb. Det­te vil vi æn­dre på. Vi til­by­der alle kun­der at lave et fun­ge­ren­de web­s­i­te de­sign lay­out, så­dan at de kan få en ide om de­res kom­men­de hjem­mesi­de. Det ene­ste vi kræ­ver til gen­gæld er mu­lig­he­den for at kom­me ud og præ­sen­te­re lay­ou­tet.

Henrik Bank, Direktør

JA! Jeg vil gerne have et gratis layout udkast!

* Ved at sen­de os en mail, be­kræf­ter du øn­sket om et møde med os an­gå­en­de, det lay­out som vi ska­ber til dig gra­tis. Lay­ou­tet må ikke bru­ges, med­min­dre vi ska­ber hele web­s­i­tet for dig. Du til­mel­der dig også au­to­ma­tisk vo­res nyheds­brev, som til en hver tid kan af­mel­des igen.