Alt afhænger af korrekt
søgemaskineoptimering (SEO)

Alt afhænger af korrekt søgemaskineoptimering (SEO)

seooptimering

Søgemaskineoptimering

Boo­gii har de ret­te værk­tø­jer til at hjæl­pe dig til en top­pla­ce­ring på Goog­le og mel­der dig ind i kam­pen om kun­der­ne!

Sø­ge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring el­ler SEO som det også kal­des har af man­ge fået det præ­di­kat af at være no­get dif­fus og mystisk som kun er for­be­holdt de få. Men sø­ge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring er i vir­ke­lig­he­den mere sim­pelt end som så. Det hand­ler om at gøre ar­bej­det for Goog­le så nemt som mu­ligt når si­den skal in­dek­se­res til sø­ge­ma­ski­ner­ne.

Hvad søger dine kunder efter?

De rig­ti­ge ord, de rig­ti­ge tags og den helt rig­ti­ge for­mu­le­ring ef­ter hvad dine kun­der vil fin­de

Goog­les ord er lov — så det er vig­tigt at hjem­mesi­den er ko­det ef­ter de ret­nings­linjer. Goog­le ud­stik­ker — det er første be­tin­gel­se for en god in­dek­se­ring og der­med pla­ce­ring på sø­ge­ma­ski­ner­ne. Der­næst be­står ar­bej­det i at fin­de og bru­ge de ret­te sø­ge­ord. Hvad sø­ger dine kun­der ef­ter og bru­ger du dis­se sø­ge­ord i dine tek­ster? Hvad med dine kon­kur­ren­ter?

websites
adwords kampagne

GRATIS webeftersyn af dit website

Giv din hjem­mesi­de et tjek hos dok­tor boo­gii

Vi til­by­der et gra­tis ef­ter­syn af din hjem­mesi­de. Vi gen­nem­går si­den mht. kod­ning, sø­ge­ord mv. og kom­mer med en ge­ne­rel vur­de­ring af dit web­s­i­te og hvad der evt. kan gø­res for at op­ti­me­re yder­li­ge­re. Du kan her­ef­ter frit væl­ge om du øn­sker vi skal hjæl­pe med at op­ti­me­re dit site el­ler du selv vil igang.

Få et GRATIS layout!

Vi ved at vi la­ver smuk­ke og funk­tio­nel­le løs­nin­ger, der­for til­by­der vo­res pro­fes­sio­nel­le og ud­dan­ne­de gra­fi­ke­re at de­sig­ne web­s­i­te lay­out helt gra­tis.

At købe mar­ke­ting til sin virk­som­hed, kan fø­les som at købe luft. Man ved al­drig rig­tig hvad man får før ef­ter endt køb. Det­te vil vi æn­dre på. Vi til­by­der alle kun­der at lave et fun­ge­ren­de web­s­i­te de­sign lay­out, så­dan at de kan få en ide om de­res kom­men­de hjem­mesi­de. Det ene­ste vi kræ­ver til gen­gæld er mu­lig­he­den for at kom­me ud og præ­sen­te­re lay­ou­tet.

Henrik Bank, Direktør

JA! Jeg vil gerne have et gratis layout udkast!

* Ved at sen­de os en mail, be­kræf­ter du øn­sket om et møde med os an­gå­en­de, det lay­out som vi ska­ber til dig gra­tis. Lay­ou­tet må ikke bru­ges, med­min­dre vi ska­ber hele web­s­i­tet for dig. Du til­mel­der dig også au­to­ma­tisk vo­res nyheds­brev, som til en hver tid kan af­mel­des igen.