Markedsføring til leje,
Så din virksomhed altid er ajour

Markedsføring til leje, Så din virksomhed altid er ajour

boogii-update

BoogiiUpdate — Markedsføring til leje

Har din virk­som­hed brug for et ek­ster­nt mar­ke­ting bu­reau, til en fast må­ned­lig pris, så­dan at i kan kon­cen­tre­re jer om det som i er gode til?

At have en god mar­keds­fø­rings pro­fil over­for sine kun­der og kl­in­ter er ut­ro­lig vig­tigt for et fir­mas tro­vær­dig­hed. Hver må­ned er der of­tes man­ge for­skel­li­ge mar­ke­tings op­ga­ver, lige fra nyheds­bre­ve, fol­de­re, fy­si­ske bre­ve, op­da­te­ring af web­s­i­te, an­non­cer, op­da­te­ring fra de so­ci­a­le me­di­er, bil­led­re­di­ge­ring, nye pro­duk­ter i webs­hops el­ler små kampag­ner.

Eksternt marketing bureau

Slip for be­kym­rin­ger­ne og vælg i ste­det Boo­gii som ek­ster­nt bu­reau. Vi ord­ner dine mar­ke­tingop­ga­ver hver ene­ste må­ned, til et be­ske­dent be­løb — så­dan at du ikke be­hø­ver at tæn­ke på den del af virk­som­he­den, men i ste­det kan kon­cen­tre­re dig om alt det an­det.

Din virksomhed er unik!

Alle virk­som­he­der er unik­ke, og har brug for spe­ci­el­le af­ta­ler – der­for er hver ene­ste boo­gii up­da­te af­ta­le in­di­vi­du­el. Kon­takt os i dag til en snak om vi­sio­nen for din virk­som­hed.

Med vo­res Boo­gii Up­da­te pak­ker, kan du væl­ge en løs­ning der pas­ser til dit be­hov. Du ken­der øko­no­mi­en og kan kon­cen­tre­re dig om din for­ret­ning!

Du er eks­pert i din for­ret­ning! Vi er eks­per­ter i on­li­ne mar­keds­fø­ring!

Skal vi mø­des?

Er det vigtigt at at have en god markedsføring?

Hvis din brand er i or­den udadtil, vil dine kun­der også se din virk­som­hed som mere pro­fes­sio­nel og væl­ge dig frem for kon­kur­ren­ten.

På internettet

Du får in­gen be­sø­gen­de el­ler kun­der, hvis dit web­s­i­te for­bli­ver inak­tivt. Blog ind­læg, so­ci­a­le me­di­er og om­ta­le kan alt­så sam­men give si­den en bed­re pla­ce­ring. Rig­tig man­ge sy­nes må­ske ikke der er nyt at for­tæl­le el­ler at ti­den er knap, und­skyld­nin­ger­ne er man­ge – men der er fak­tisk me­ning med gal­ska­ben. En ikke op­da­te­ret hjem­mesi­de be­trag­tes af Goog­le som uin­ter­es­sant el­ler må­ske li­ge­frem død og for­svin­der lige så stil­le fra sø­ge­ma­ski­ner­ne.

Bru­ger­ne tæn­ker ikke an­der­le­des. Har du ak­tu­el­le nyhe­der el­ler ar­tik­ler på din hjem­mesi­de el­ler face­book er du mere at­trak­tiv end hvis se­ne­ste op­da­te­ring er fle­re uger, må­ne­der el­ler li­ge­frem år gam­mel.

Din grafiske profil

Er gra­fisk de­sign vig­tigt? JA det er me­get vig­tigt. Fle­re un­der­sø­gel­ser vi­ser at folk hu­sker bil­le­der og gra­fik bed­re end de hu­sker lyde, ord og tekst. Hvis din virk­som­hed har en skarp for­mid­ling visu­elt, så vil kun­der­ne også hu­ske net­op dig, når de har brug for din eks­per­ti­se. Gra­fisk de­sign er i kon­stant æn­dring, så det din virk­som­hed fik la­vet i 2011, pas­ser slet ikke i tidsån­den for 2017, der­for er det vig­tigt med et mar­ke­tings bu­reau som for­står af hol­de din mar­keds­fø­ring ens­ar­tet og mo­der­ne igen­nem ti­den, så du kan bli­ve på dine kun­ders net­hin­der.

Opdatering af website

Ind­hold, pro­duk­ter, nyheds­ind­læg, bil­le­der, vi­deo­er el­ler må­ske en helt ny side? Vi hol­der dit web­s­i­te ajour!

Grafisk opsætning

An­non­cer, kampag­ner, bil­led­re­di­ge­ring, pro­dukt bil­le­der, fol­de­re, fly­ers, ka­ta­lo­ger el­ler an­det gra­fik på abon­ne­ment.

SoMe — Sociale medier

Nyheds­bre­ve, face­book, goog­le, twit­ter el­ler in­s­ta­gram kampag­ner, kun­de kon­takt, adwords og ana­ly­ti­cs. 

i44a0079

Det kan du fx bruge Boogii Update til:

Din Hjemmeside:
 • Nye pro­duk­ter på hjem­mesi­den
 • SEO ar­bej­de
 • Bil­led­be­hand­ling
 • Op­da­te­ring af blogs, nyhe­der mv.
 • Over­våg­ning af Goog­le Adwords mv.
 • Over­våg­ning af Goog­le Ana­ly­ti­cs.
SoMe — dine sociale platforme
 • Po­ste nyhe­der på Face­book, Lin­ke­dIn mv.
 • Op­da­te­re vi­deos på Youtu­be (inkl. tags)
 • Af­vik­le kon­kur­ren­cer og an­dre events
 • Sam­spil mel­lem web­s­i­te og so­ci­a­le me­di­er
 • Oprettelse/overvågning af an­non­cer
Nyhedsbreve
 • Hånd­te­ring af mod­ta­ger­li­ster
 • Op­ret­tel­se og af­vik­ling af kampag­ner
 • Op­sæt­ning af nyheds­bre­ve
 • Stra­te­gisk op­følg­ning
Diverse
 • Gra­fi­ske ad-hoc op­ga­ver
 • Bru­ger-sup­port (WWW & SoMe)
i44a0100
i44a9979
gitteportraet-1024x512
i44a9953

Få et GRATIS layout!

Vi ved at vi la­ver smuk­ke og funk­tio­nel­le løs­nin­ger, der­for til­by­der vo­res pro­fes­sio­nel­le og ud­dan­ne­de gra­fi­ke­re at de­sig­ne web­s­i­te lay­out helt gra­tis.

At købe mar­ke­ting til sin virk­som­hed, kan fø­les som at købe luft. Man ved al­drig rig­tig hvad man får før ef­ter endt køb. Det­te vil vi æn­dre på. Vi til­by­der alle kun­der at lave et fun­ge­ren­de web­s­i­te de­sign lay­out, så­dan at de kan få en ide om de­res kom­men­de hjem­mesi­de. Det ene­ste vi kræ­ver til gen­gæld er mu­lig­he­den for at kom­me ud og præ­sen­te­re lay­ou­tet.

Henrik Bank, Direktør

JA! Jeg vil gerne have et gratis layout udkast!

* Ved at sen­de os en mail, be­kræf­ter du øn­sket om et møde med os an­gå­en­de, det lay­out som vi ska­ber til dig gra­tis. Lay­ou­tet må ikke bru­ges, med­min­dre vi ska­ber hele web­s­i­tet for dig. Du til­mel­der dig også au­to­ma­tisk vo­res nyheds­brev, som til en hver tid kan af­mel­des igen.