Tænk hvis man kunne konvertere besøgende
til kunder, med analytics er du et skridt på vejen

Tænk hvis man kunne konvertere besøgende til kunder, med analytics er du et skridt på vejen

analytics

Med analytics kan vi give dig overblik

Goog­le Ana­ly­ti­cs er et gra­tis ana­ly­se­værk­tøj — der gi­ver dig uvur­der­lig ind­sigt i dine kun­der.

Som cer­ti­fi­ce­re Ana­ly­ti­cs part­ne­re, kan vi hjæl­pe dig med at tyde og ikke mindst re­a­ge­re på alle de data som Goog­les ana­ly­se­pro­gram Ana­ly­ti­cs ser­ve­rer for dig.

Kort for­talt er Goog­le Ana­ly­ti­cs for­skel­len på at mar­keds­fø­re sig i blin­de og fak­tisk be­va­re kon­trol og ind­sigt over sine kun­ders ad­færd på net­tet.

Hvad kan jeg med Google Analytics?

Find ud af alt det du har brug for om dine kun­der, så­dan at du kan sæl­ge mere og bed­re

Besøgstal

Hvor man­ge kun­der kom­mer ind i bu­tik­ken?

Besøgstallet fortæller meget

Hvor­for bli­ve kun­den og vig­ti­ge­re, hvor­for går kun­den? Hvil­ke si­der per­for­mer — og hvil­ke lig­ger øde hen.

Be­søgstal­let af­slø­rer, hvor du skal sæt­te ind i din mar­keds­fø­ring on­li­ne.

Konvertering

Bli­ver dine be­sø­gen­de til kun­der?

Besøgende = kunder?

Ana­ly­ti­cs kan hjæl­pe dig med at for­stå, hvor­for dit web­s­i­te ikke kon­ver­te­rer som øn­sket.

 

Må­ske kan de ikke fin­de kas­sen, må­ske de bli­ver usik­re på ve­jen — alt sam­men no­get der af­slø­res i Ana­ly­ti­cs.

Geografi

Ved du hvor du har dine kun­der?

Hvor kommer dine kunder fra?

Du går må­ske med en fo­re­stil­ling om hvor dine kun­der kom­mer fra — men vir­ke­lig­he­den kan vise sig at være en helt an­den. Må­ske du mar­keds­fø­rer dig i øst, mens dine mu­lig­he­der rent fak­tisk er i vest!

Besøgstid

Hvor­når be­sø­ger dine kun­der dig?

Er besøgstid vigtig?

Hvis du nu vidste at dine kun­der for­trins­vis be­søg­te din side om tirs­da­gen, vil­le det så ikke være smart at op­da­te­re den hver man­dag?

 

Jo mere du ved om bru­ger­nes ad­færd — des bed­re kan du må­l­ret­te din mar­keds­fø­ring

Søgeord

Bru­ger du de ret­te tek­ster?

Du kender dine søgeord

Men det er ikke sik­kert at dine kun­der tæn­ker på sam­me måde som du — og du ved jo godt… KUNDEN HAR ALTID RET!

Ana­ly­ti­cs kan hjæl­pe dig med at bli­ve klo­ge­re på hvad dine kun­der sø­ger på!

Analytics

Hvor­dan kom­mer du i gang?

Analytics = Viden!

Det er gra­tis at bru­ge Ana­ly­ti­cs — men det kan være en god idé at have en part­ner der kan hjæl­pe dig med at få glæ­de af de man­ge tal du præ­sen­te­res for.

Boo­gii er cer­ti­fi­ce­ret i Ana­ly­ti­cs — og ved vi kan gøre en for­skel for din for­ret­ning med Goog­le Ana­ly­ti­cs!

Modtag Analytics Rapport hver måned

Boo­gii til­by­der dig en fast må­ned­lig rap­port, hvor du får svar på nog­le af de vig­tigste punk­ter om­kring din hjem­mesi­de og dens til­stand lige nu.

Ud fra rap­por­ten, vil du være i stand til at træf­fe mere kva­li­fi­ce­re­de be­slut­nin­ger om­kring din mar­keds­fø­ring på net­tet — ja fak­tisk din mar­keds­fø­ring ge­ne­relt.

Ring og book et UFORPLIGTENDE møde om Goog­le Ana­ly­ti­cs og hvad det kan be­ty­de for din virk­som­hed!

 • Status på dit website

  Hvad hit­ter og hvad gør ikke?

 • Hvem er dine brugere

  Lær dine kun­der at ken­de!

 • Styrk salget på dit website

  Kon­ver­ter bru­ge­re til kun­der!

 • BLIV HANDLESTÆRK

  Brug din Ana­ly­ti­cs vi­den til at styr­ke din mar­keds­fø­ring!.

BOOK ET MØDE

Kon­takt os for et ufor­plig­ten­de møde vedr. Goog­le Ana­ly­ti­cs

+45 96 41 31 11

info@boogii.dk

Få et GRATIS layout!

Vi ved at vi la­ver smuk­ke og funk­tio­nel­le løs­nin­ger, der­for til­by­der vo­res pro­fes­sio­nel­le og ud­dan­ne­de gra­fi­ke­re at de­sig­ne web­s­i­te lay­out helt gra­tis.

At købe mar­ke­ting til sin virk­som­hed, kan fø­les som at købe luft. Man ved al­drig rig­tig hvad man får før ef­ter endt køb. Det­te vil vi æn­dre på. Vi til­by­der alle kun­der at lave et fun­ge­ren­de web­s­i­te de­sign lay­out, så­dan at de kan få en ide om de­res kom­men­de hjem­mesi­de. Det ene­ste vi kræ­ver til gen­gæld er mu­lig­he­den for at kom­me ud og præ­sen­te­re lay­ou­tet.

Henrik Bank, Direktør

JA! Jeg vil gerne have et gratis layout udkast!

* Ved at sen­de os en mail, be­kræf­ter du øn­sket om et møde med os an­gå­en­de, det lay­out som vi ska­ber til dig gra­tis. Lay­ou­tet må ikke bru­ges, med­min­dre vi ska­ber hele web­s­i­tet for dig. Du til­mel­der dig også au­to­ma­tisk vo­res nyheds­brev, som til en hver tid kan af­mel­des igen.