Vi hjælper dig frem til 1. pladsen
på Google – i overhalingsbanen

Vi hjælper dig frem til 1. pladsen på Google – i overhalingsbanen

google analytics hjælp

Hvad er en adwords kampagne?

Adwords er din hur­ti­ge vej til side 1 på Goog­le. Be­tal kun for de klik Goog­le an­non­cen ge­ne­re­rer til din hjem­mesi­de.

Alle kæm­per for at bli­ve num­mer 1 på Goog­le — og selv med god sø­ge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring kan det være nød­ven­digt at hjæl­pe sin side til en top­pla­ce­ring med en adwords kampag­ne. Mod­sat de or­ga­ni­ske sø­ge­re­sul­ta­ter, be­ta­ler man for de klik de spon­se­re­de an­non­cer ge­ne­re­rer. Det er hur­tigt og nemt at sæt­te en an­non­ce op og re­sul­ta­tet kan li­ge­le­des af­må­les lyn­hur­tigt. Det er der­for et fan­ta­stisk værk­tøj, hvis du vil booste din hjem­mesi­de.

Hvordan laves og overvåges en adword annonce?

Vi hjæl­per dig med de rig­ti­ge ord, det rig­ti­ge ind­hold – så­dan at du får va­luta for pen­ge­ne.

I tæt sam­spil med dig ud­ar­bej­der vi de nød­ven­di­ge an­non­cer og til­knyt­ter de sø­ge­ord som er re­le­van­te for an­non­cen. Du be­stem­mer bud­get­tet og det er så vo­res op­ga­ve at give dig mest va­luta for pen­ge­ne. Vi over­vå­ger ud­vik­lin­gen på din kampag­ne og ju­ste­rer ef­ter be­hov, så­le­des du får den bedst mu­li­ge pla­ce­ring.

adwords kampagne
adwords kampagne flere besogende

Kan adwords annoncer give mig flere besøgende?

Vi vil hel­le­re have fo­kus på de rig­ti­ge be­sø­gen­de, frem­for alle og en hver!

Ja — en adword­s­kampag­ne kan give dig man­ge be­sø­gen­de på kort tid, men vi vil hel­le­re have fo­kus på at give dig de rig­ti­ge be­sø­gen­de — de som kan kon­ver­te­res til kun­der. Så en god adwords kampag­ne er i vore øjne ikke bare an­non­cen og øget be­søgstal i sig selv, men i hø­je­re grad den op­ga­ve der be­står i at over­be­vi­se de be­sø­gen­de at det net­op er hos dig or­dren skal læg­ges.

Hvad koster adwords?

Vi vil hel­le­re have fo­kus på de rig­ti­ge be­sø­gen­de, frem­for alle og en hver!

Du af­reg­ner klikpri­ser­ne di­rek­te til Goog­le (el­ler face­book, som også er en mu­lig­hed når det gæl­der on­li­ne an­non­ce­ring) — ud fra det bud­get du har fast­sat. Der­u­d­over be­ta­ler du kun for det ar­bej­de vi bru­ger på at over­vå­ge din an­non­ce. Det­te ho­norar kan en­ten af­reg­nes på ti­me­ba­sis el­ler som fast mdl. ho­norar.

adwords kampagne
i44a0100
i44a9979
gitteportraet-1024x512
i44a9953

Få et GRATIS layout!

Vi ved at vi la­ver smuk­ke og funk­tio­nel­le løs­nin­ger, der­for til­by­der vo­res pro­fes­sio­nel­le og ud­dan­ne­de gra­fi­ke­re at de­sig­ne web­s­i­te lay­out helt gra­tis.

At købe mar­ke­ting til sin virk­som­hed, kan fø­les som at købe luft. Man ved al­drig rig­tig hvad man får før ef­ter endt køb. Det­te vil vi æn­dre på. Vi til­by­der alle kun­der at lave et fun­ge­ren­de web­s­i­te de­sign lay­out, så­dan at de kan få en ide om de­res kom­men­de hjem­mesi­de. Det ene­ste vi kræ­ver til gen­gæld er mu­lig­he­den for at kom­me ud og præ­sen­te­re lay­ou­tet.

Henrik Bank, Direktør

JA! Jeg vil gerne have et gratis layout udkast!

* Ved at sen­de os en mail, be­kræf­ter du øn­sket om et møde med os an­gå­en­de, det lay­out som vi ska­ber til dig gra­tis. Lay­ou­tet må ikke bru­ges, med­min­dre vi ska­ber hele web­s­i­tet for dig. Du til­mel­der dig også au­to­ma­tisk vo­res nyheds­brev, som til en hver tid kan af­mel­des igen.