Vi hjælper dig frem til 1. pladsen
på Google – i overhalingsbanen

Vi hjælper dig frem til 1. pladsen på Google – i overhalingsbanen

google analytics hjælp

Hvad er en adwords kampagne?

Adwords er din hurtige vej til side 1 på Google. Betal kun for de klik Google annoncen genererer til din hjemmeside. 

Alle kæm­per for at bli­ve num­mer 1 på Goog­le — og selv med god sø­ge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring kan det være nød­ven­digt at hjæl­pe sin side til en top­pla­ce­ring med en adwords kampag­ne. Mod­sat de or­ga­ni­ske sø­ge­re­sul­ta­ter, be­ta­ler man for de klik de spon­se­re­de an­non­cer ge­ne­re­rer. Det er hur­tigt og nemt at sæt­te en an­non­ce op og re­sul­ta­tet kan li­ge­le­des af­må­les lyn­hur­tigt. Det er der­for et fan­ta­stisk værk­tøj, hvis du vil booste din hjem­mesi­de.

Hvordan laves og overvåges en adword annonce?

Vi hjælper dig med de rigtige ord, det rigtige indhold – sådan at du får valuta for pengene.

I tæt sam­spil med dig ud­ar­bej­der vi de nød­ven­di­ge an­non­cer og til­knyt­ter de sø­ge­ord som er re­le­van­te for an­non­cen. Du be­stem­mer bud­get­tet og det er så vo­res op­ga­ve at give dig mest va­luta for pen­ge­ne. Vi over­vå­ger ud­vik­lin­gen på din kampag­ne og ju­ste­rer ef­ter be­hov, så­le­des du får den bedst mu­li­ge pla­ce­ring.

adwords kampagne
adwords kampagne flere besogende

Kan adwords annoncer give mig flere besøgende?

Vi vil hellere have fokus på de rigtige besøgende, fremfor alle og en hver!

Ja — en adword­s­kampag­ne kan give dig man­ge be­sø­gen­de på kort tid, men vi vil hel­le­re have fo­kus på at give dig de rig­ti­ge be­sø­gen­de — de som kan kon­ver­te­res til kun­der. Så en god adwords kampag­ne er i vore øjne ikke bare an­non­cen og øget be­søgstal i sig selv, men i hø­je­re grad den op­ga­ve der be­står i at over­be­vi­se de be­sø­gen­de at det net­op er hos dig or­dren skal læg­ges.

Hvad koster adwords?

Lad os hjælpe dig med at markedsføre dig bedst muligt på google, så vi kan styrke dit brand!

Du af­reg­ner klikpri­ser­ne di­rek­te til Goog­le (el­ler face­book, som også er en mu­lig­hed når det gæl­der on­li­ne an­non­ce­ring) — ud fra det bud­get du har fast­sat. Der­u­d­over be­ta­ler du kun for det ar­bej­de vi bru­ger på at over­vå­ge din an­non­ce. Det­te ho­norar kan en­ten af­reg­nes på ti­me­ba­sis el­ler som fast mdl. ho­norar.

adwords kampagne
i44a0100
i44a9979
gitteportraet-1024x512
i44a9953

Få et GRATIS layout!

Vi ved at vi laver smukke og funktionelle løsninger, derfor tilbyder vores professionelle og uddannede grafikere at designe website layout helt gratis.

At købe mar­ke­ting til sin virk­som­hed, kan fø­les som at købe luft. Man ved al­drig rig­tig hvad man får før ef­ter endt køb. Det­te vil vi æn­dre på. Vi til­by­der alle kun­der at lave et fun­ge­ren­de web­s­i­te de­sign lay­out, så­dan at de kan få en ide om de­res kom­men­de hjem­mesi­de. Det ene­ste vi kræ­ver til gen­gæld er mu­lig­he­den for at kom­me ud og præ­sen­te­re lay­ou­tet.

Henrik Bank, Direktør

JA! Jeg vil gerne have et gratis layout udkast!

* Ved at sen­de os en mail, be­kræf­ter du øn­sket om et møde med os an­gå­en­de, det lay­out som vi ska­ber til dig gra­tis. Lay­ou­tet må ikke bru­ges, med­min­dre vi ska­ber hele web­s­i­tet for dig. Du til­mel­der dig også au­to­ma­tisk vo­res nyheds­brev, som til en hver tid kan af­mel­des igen.