Mangler du et ambitiøst

MARKETING OG WEBBUREAU I RINGKØBING

Vi er dit FULL-SERVICE-BUREAU i nærområdet

dr
xfaktor
moemoe-1
idagard
christinawatches
johnnydeluxe-1
haribo
undervisningsministerier
orkenenssonner

Mangler du et ambitiøst

MARKETING OG WEBBUREAU I RINGKØBING

Vi er dit FULL-SERVICE-BUREAU i nærområdet

Få et GRATIS layout i Ringkøbing

Vi har siden 2004 lavet flotte og funktionelle løsninger, bl.a. til kunder i Ringkøbing og omegn. Nu tilbyder vores professionelle grafikere dig et gratis layout-udkast til din hjemmeside helt gratis.

At købe mar­ke­ting til sin virk­som­hed, kan fø­les som at købe luft. Man ved al­drig rig­tig hvad man får før ef­ter endt køb. Det­te vil vi æn­dre på. Vi til­by­der alle kun­der i Ring­kø­bing og om­egn at lave et fun­ge­ren­de web­s­i­te de­sign lay­out, så­dan at de kan få en ide om de­res kom­men­de hjem­mesi­de. Det ene­ste vi kræ­ver til gen­gæld er mu­lig­he­den for at kom­me og præ­sen­te­re lay­ou­tet hos dig i Ring­kø­bing.

Henrik Bank, Direktør

JA! Jeg vil gerne have et gratis layout udkast!

* Ved at sen­de os en mail, be­kræf­ter du øn­sket om et møde med os an­gå­en­de, det lay­out som vi ska­ber til dig gra­tis. Lay­ou­tet må ikke bru­ges, med­min­dre vi ska­ber hele web­s­i­tet for dig. Du til­mel­der dig også au­to­ma­tisk vo­res nyheds­brev, som til en hver tid kan af­mel­des igen.

maanedlig-markedsforing

Markedsføring til leje

Få tid til alt det du er god til, så ordner vi resten!

Hos boo­gii har vi Boo­gii Up­da­te. Up­da­te er for dig som ude­mær­ket ved at mar­ke­ting er en lø­be­ne af­fæ­re og der­for har brug for nyt mar­ke­tings ma­te­ri­a­le hver må­ned. Det er alt fra op­sæt­ning af gra­fi­ske løs­nin­ger, til op­da­te­ring af hjem­mesi­de og de­sign og af­sen­del­se af nyheds­bre­ve og de so­ci­a­le me­di­er.

Du passer dine kunder i Ringkøbing

Så ordner vi resten

Markedsføring til leje i Ringkøbing

For et fast må­ned­ligt ho­norar, pas­ser vi din mar­keds­fø­ring. Det er alt fra op­sæt­ning af gra­fi­ske løs­nin­ger, op­da­te­ring af hjem­mesi­de, de­sign og af­sen­del­se af nyheds­bre­ve og hånd­te­ring af de so­ci­a­le me­di­er.

Vi kal­der det Boo­gii Up­da­te — og til­by­der alle vore kun­der i Ring­kø­bing og om­egn den­ne mu­lig­hed for at ret­te fo­kus på din for­ret­ning og slip­pe for den be­svær­li­ge mar­keds­fø­ring.

Ring, book et møde og lad os mø­des i Ring­kø­bing for en snak om Boo­gii Up­da­te!

BOOK ET MØDE I RINGKØBING

Kontakt os for et uforpligtende møde i Ringkøbing og omegn.

+45 96 41 31 11

info@boogii.dk

Vi har arbejdet med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land.

logoer-1024x543-1

Få de seneste nyheder og tilbud

Bare ro­lig, vi spam­mer dig ikke! Vi vil dog sen­de dig til­bud og ra­bat­ter in­den for det felt du in­ter­es­se­re dig for!