Vi har fået ny hjemmeside og identitet!

2017 bliver et helt nyt og spændende år for boogii

Boo­gii har ar­bej­det på høj­tryk i de sidste må­ne­der af 2016, for at bli­ve klar med en ny hjem­mesi­de og iden­ti­tet. Vi har fået et nyt og mere tidsva­ren­de logo, sam­ti­dig med at vi har fået en ly­se­re mo­der­ne pro­fil! Det er en læn­ge øn­sket fin­puds­ning, som nu en­de­lig får lov at se da­gens lys.

Sam­men med vo­res nye de­sign, har vi også op­da­te­ret med nye pro­duk­ter og ser­vi­ces både print og web – så vi vil na­tur­lig­vis op­for­dre til at tage et kig om­kring på si­den.

Men bare ro­lig vi er sta­dig de sam­me — og vi glæ­der os til at be­tje­ne vo­res web- og ban­n­er­kun­der i 2017!

Vi hå­ber at gam­le så­vel som nye kun­der vil tage godt imod det »nye« boo­gii – vi har i hvert fald glæ­det os 🙂

 

Ekstra info til gamle kunder:

De af vore kun­der som ple­jer at log­ge ind på de­res CMS via boogii.dk – skal blot klik­ke på lo­gin lin­ket i top­pen af si­den – der­fra er der ikke æn­dret no­get.

Har du et gemt lo­gin lig­gen­de, kan det dog være nød­ven­digt at klik­ke ind om­kring si­den og genop­fri­ske lin­ket.

 

Al begyndelse er svær…

Så skul­le du op­da­ge – uhen­sigts­mæs­si­ge ting på si­den – vil vi sæt­te stor pris på fe­ed­ba­ck fra dig.

Vi ser frem til at be­tje­ne dig i 2017 – nu med et læk­kert nyt face­lift 🙂