Sms2Play
sms2play

Sms2Play

Boogii har skabt en ny måde at kommunikere med publikum på og lade dem komme til orde.

Med SMS-2-Play får pu­bli­kum mu­lig­hed for kom­me med in­put til dit re­per­toi­re gan­ske ube­svæ­ret. Bru­ge­ren sen­der gan­ske en­kelt en SMS el­ler scan­ner en QR kode ef­ter­fulgt af sit mu­si­køn­ske. Du mod­ta­ger øn­sket umid­del­bart ef­ter på din mo­bil. Du kan nu få et ind­blik i, hvad pu­bli­kum øn­sker at høre.

Sy­ste­met fi­nan­si­e­res del­vist via en lil­le overtak­se­ring, hvil­ket be­ty­der at du kan kom­me i gang for et sym­bolsk be­løb.
Vi kan også hjæl­pe dig med at lave kort du kan ud­le­ve­re til pu­bli­kum med SMS info, be­tin­gel­ser og QR kode.

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Tilmeld nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

Pris inkl. eget keyword:

SMS-2-Play oprettelse

kr. 200,- (kr. 250,-)

  • Bru­ge­ren be­ta­ler kr. 1,- + alm. sms takst. 
  • In­gen yder­li­ge­re om­kost­nin­ger til dig: Du mod­ta­ger øn­sker pr. email. Fo­re­træk­ker du SMS, er bru­ge­rens overtak­se­ring i ste­det kr. 2,- + alm sms takst. 

Vi har arbejdet
sammen med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land. 

tv2_logo
undervisningsministeriet-logo-e1434533142767
logo_black_03
photo
331410
the_x_factor_logo
moe_logo_2
2000px-dr_logo-svg

Vi har arbejdet med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land.

logoer-1024x543-1