Roll up banner
rollup banner, roll up banner, rollup display

Rollup banner

Boo­gii le­ve­rer bil­li­ge Rol­lup ban­ne­re i fle­re for­skel­li­ge stør­rel­ser og kva­li­te­ter og al­tid til skar­pe pri­ser!

Rol­lup ban­ne­ret er en fan­ta­stisk måde at spre­de dit bud­skab. Det er flek­si­belt, nemt og ikke mindst bil­ligt!

Rol­lup ban­ne­ret kom­mer inkl. print og i en prak­tisk bæ­re­ta­ske så du kan have den med overalt. Op­stil­ling ta­ger un­der 1 mi­nut! NB. Husk: Lyn­hur­tig le­ve­ring i hele Dan­mark.

Billige rollups — hvilket materiale skal jeg vælge?

Af­hæn­gig af dit be­hov, kan vi le­ve­re rol­lups i for­skel­li­ge ma­te­ri­a­ler. PVC eg­ner sig godt hvis du har dit roll up med på far­ten og bru­ger den igen og igen.

Po­ly­ester, eg­ner sig godt til rollup’en der skal stå mere sta­tio­nært, spe­ci­elt i kon­tormil­jø­er, da stof­fet mod­sat PVC er 100% lugt­frit. Beg­ge kan bru­ges på far­ten, po­ly­ester er en anel­se blø­de­re i for­hold til PVC

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Tilmeld nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på stor­for­mat print!

Priser på roll up banner

Ved flere stk. forhør om pris.

85 X 200 CM

KR. 495,00 (KR. 618,75)

 • Inkl. Print ved le­ve­ring af tryk­klar fil 
 • Inkl. bæ­re­ta­ske
 • Hur­tig le­ve­ring
 • Pris er ex. eks­pe­di­tion og Fragt 

100 X 200 CM

KR. 795,00 (KR. 993,75)

 • Inkl. Print ved le­ve­ring af tryk­klar fil 
 • Inkl. bæ­re­ta­ske
 • Hur­tig le­ve­ring
 • Pris er ex. eks­pe­di­tion og Fragt 

Pri­s­ek­semp­ler eks­kl. eks­pe­di­tion og fragt. (ex. moms)

Pri­sen er be­reg­net ud fra vi mod­ta­ger en tryk­klar fil til print.
Vi kan na­tur­lig­vis også hjæl­pe dig med lay­out af din roll up — gra­fisk op­sæt­ning fra kr. 200,- eks­kl. moms (250,-).
Husk at vi ved fle­re stk. ger­ne le­ve­rer til fle­re adres­ser hvis øn­sket.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan jeg printe på mit banner?

Du skal be­trag­te dit ban­ner som et hvidt lær­red hvor vi prin­ter det du har lyst til — du be­stem­mer der­for om det bare skal være logo på en far­vet bag­grund el­ler om det er et 4far­vet fo­to­gra­fi der skal blæ­ses op på et kæm­pe ban­ner. Kre­a­ti­vi­te­ten ken­der in­gen græn­ser, bil­le­der — tekst — logo alt er til­ladt.

Kan man printe på begge sider af banneret?

Nog­le stof­kva­li­te­ter er gen­nem­sig­ti­ge så­le­des du kan se prin­tet på beg­ge si­der — øn­sker du print på beg­ge si­der an­be­fa­ler vi fx. vo­res dob­belt­si­det ban­ner.

 

Øn­sker du om­vendt, at ly­set ikke må træn­ge igen­nem ban­ne­ret, og at det kun må ses fra den ene side, an­be­fa­ler vi print på DuoI­ma­ge som fx. an­ven­des på te­a­tre — og ge­ne­relt ste­der hvor du vil sik­re at bud­ska­bet kun kan ses fra én vin­kel.

Hvad koster et indoor banner?

Pri­sen af­hæn­ger af stør­rel­sen. Du kan bru­ge vo­res on­li­ne ban­ner-be­reg­ner ne­der­st på si­den som kan give dig en vej­le­den­de pris. Vi sid­der klar ved te­le­fon, mail og on­li­ne chat for at give dig gra­tis og ufor­plig­ten­de rå­d­giv­ning i valg af ban­ner ma­te­ri­a­ler samt pris på ban­ner!

Hvordan designer du dit banner?

Hvis du selv le­ve­rer den tryk­kla­re fil til Boo­gii Print — føl­ger hér et par gu­i­de­li­nes. Husk at vi også ger­ne hjæl­per med at lay­ou­te dit ban­ner.

 • Fi­len skal le­ve­res som en­ten JPG el­ler PDF
 • Fi­len skal i str. 1:1 være på min. 100 dpi — dvs hvis man la­ver den i 1:2 skal fi­len være 200 dpi
 • Husk at lave fi­len ca. 4 cm stør­re hele ve­jen rundt (bru­ges til renskæ­ring)
 • Vælg den kor­rek­te ef­ter­be­hand­ling (se her­un­der)
 • Vælg øn­sket ma­te­ri­a­le (se her­over)

Er du i tvivl — sid­der vi al­tid klar ved te­le­fo­nen og hjæl­per ger­ne!
Vi har ska­be­lo­ner, som sen­des ef­ter hen­ven­del­se, hvor­på ban­ne­ret kan de­sig­nes. 

Hvordan hænger jeg mit banner op?

Vi le­ve­rer vore ban­ne­re med valg­fri ef­ter­be­hand­ling (se her­un­der) — det kan en­ten være med øjer til op­hæng med strop­per el­ler lign. el­ler fx. en vulst som gør at den kan mon­te­res på en fast­mon­te­ret skin­ne. En­de­lig kan vi le­ve­re et hej­se­sy­stem så du nemt ef­ter­føl­gen­de kan skif­te ban­ne­ret uden bug af stige/lift mv.

Vi kan både le­ve­re ban­ne­ret til dig mon­te­ret el­ler du kan væl­ge selv at op­hæn­ge det.

Ring 96 41 31 11 og få dit banner om få dage!

Få personlig hjælp, lad os ringe dig op!

In­va­lid Email
In­va­lid Num­ber

Få personlig hjælp, lad os ringe dig op!

In­va­lid Email
In­va­lid Num­ber

Vi har arbejdet med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land.

logoer-1024x543-1

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Tilmeld nyhedsbrev