reklameflag

Reklameflag

Boogii producerer reklameflag i høj kvalitet og helt efter dine behov og ønsker — Lynhurtigt!

Re­k­la­me­flag bli­ver pro­du­ce­ret i flag­po­ly­ester med gen­nem­tryk.

Re­k­la­me­flag ska­ber både ef­fek­tiv og bil­lig blik­fang. Vi le­ve­rer re­k­la­me­flag i alle for­mer, stør­rel­ser, an­tal og far­ver og kun af bedste kva­li­tet.

Vi le­ve­rer flag i fle­re for­skel­li­ge ma­te­ri­a­le. Det er dog of­test 115­gr 100% po­ly­ester der an­ven­des. Flag­po­ly­este­ren har små hul­ler. det be­ty­der at vin­den let­te­re kam­mer igen­nem stof­fet og fla­get hæn­ger der­for bed­re i vin­den.

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Tilmeld nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på stor­for­mat print!

Hvor stort skal mit flag være?

Nedenstående mål er guidelines for standarder. Vi kan selvfølgelig levere flag i præcis den størrelse der ønskes.
Ønskes højkant flag, byttes højde og bredde om.

Prisen afhænger af størrelsen

Flagstangens længde 

 • 10 
 • 11 
 • 12 
 • 13 
 • 14 
 • 15 
 • 16 
 • 17 
 • 18 
 • 19 

Prisen afhænger af størrelsen

Flaghøjde (cm)

 • 38 
 • 57 
 • 76 
 • 94 
 • 114 
 • 133 
 • 170 
 • 189 
 • 208 
 • 227 
 • 246 
 • 265 
 • 284 
 • 303 
 • 320 
 • 340 
 • 358 
 • 375 

Prisen afhænger af størrelsen

Flagbredde (cm)

 • 50 
 • 75 
 • 100 
 • 125 
 • 150 
 • 175 
 • 225 
 • 250 
 • 275 
 • 300 
 • 325 
 • 350 
 • 375 
 • 400 
 • 425 
 • 450 
 • 475 
 • 500 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan jeg printe på mit flag?

Du skal be­trag­te dit flag som et hvidt lær­red hvor vi prin­ter det du har lyst til — du be­stem­mer der­for om det bare skal være logo på en far­vet bag­grund el­ler om det er et 4far­vet fo­to­gra­fi. Kre­a­ti­vi­te­ten ken­der in­gen græn­ser, bil­le­der — tekst — logo alt er til­ladt.

Hvad koster et flag?

Pri­sen af­hæn­ger af stør­rel­sen. Vi sid­der klar ved te­le­fon, mail og on­li­ne chat for at give dig gra­tis og ufor­plig­ten­de rå­d­giv­ning i valg af flag, ma­te­ri­a­ler samt pris!

 

Øn­sker du om­vendt, at ly­set ikke må træn­ge igen­nem ban­ne­ret, og at det kun må ses fra den ene side, an­be­fa­ler vi print på DuoI­ma­ge som fx. an­ven­des på te­a­tre — og ge­ne­relt ste­der hvor du vil sik­re at bud­ska­bet kun kan ses fra én vin­kel.

Hvordan designer du dit flag?

Hvis du selv le­ve­rer den tryk­kla­re fil til Boo­gii Print — føl­ger hér et par gu­i­de­li­nes. Husk at vi også ger­ne hjæl­per med at lay­ou­te dit flag.

 • Fi­len skal le­ve­res som en­ten JPG el­ler PDF
 • Fi­len skal i str. 1:1 være på min. 100 dpi.
 • Husk at lave fi­len ca. 4 cm stør­re hele ve­jen rundt (bru­ges til renskæ­ring)

Er du i tvivl — sid­der vi al­tid klar ved te­le­fo­nen og hjæl­per ger­ne!

Hvordan monteres mit flag?

Hvis du kig­ger læn­ge­re ned på si­den, fin­der du vo­res ef­ter­be­hand­lin­ger.

Ring 96 41 31 11 og få dit banner om få dage!

Få personlig hjælp, lad os ringe dig op!

In­va­lid Email
In­va­lid Num­ber

Tilbehør og efterbehandlinger

Alle vore bannere og flag leveres med valgfri efterbehandling.

Metaløje

Kort om metaløje

Me­talø­jer bru­ges til op­hæng i fx. bag­bro­er (sce­ne­brug) el­ler ud­ven­dig mon­te­ring, krog­op­hæng strop­per osv. Mon­te­res i både Po­ly­ester samt PVC.

 

 

Flagkrog 1

Kort om flagkroge

Flag­kro­ge an­ven­des til flag der skal mon­te­res i flagstæn­ger.
 
 
 
 
 

Flagkrog 2

Kort om rundjern

Flag­kro­ge an­ven­des til flag der skal mon­te­res i flagstæn­ger.

 

 

 

 

 

 

Flagkrog 3

Kort om vulst

Flag­kro­ge an­ven­des til flag der skal mon­te­res i flagstæn­ger.

 

 

 

 

 

 

Vi har arbejdet
sammen med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land. 

tv2_logo
undervisningsministeriet-logo-e1434533142767
logo_black_03
photo
331410
the_x_factor_logo
moe_logo_2
2000px-dr_logo-svg

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Vi har arbejdet med

Boogii har gennem flere år været stolte leverandører af bannere, udstillingsløsninger og scenetæpper til en lang række virksomheder og kunstnere i ind og udland.

logoer-1024x543-1

Få personlig hjælp, lad os ringe dig op!

In­va­lid Email
In­va­lid Num­ber

Tilmeld nyhedsbrev