oversaettelse

Oversættelse

Har du brug for at få over­sat dine ka­ta­lo­ger, fly­ers el­ler må­ske dit web­s­i­te? Så kan vi hjæl­pe med pro­fes­sio­nel over­sæt­tel­se af dit web­s­i­te, tryks­ag el­ler no­get helt tred­je.

Vo­res over­sæt­te­re ken­der in­gen græn­ser! Vi over­sæt­ter til alle sprog og du har ger­ne over­sæt­tel­sen in­den­for 24 ti­mer. Skal din tryks­ag la­ves om til per­fekt tysk, end­da ara­bi­sk, så sid­der vi klar med pro­fes­sio­nel­le over­sæt­te­re til kon­kur­ren­ce dyg­ti­ge pri­ser, som kan hjæl­pe dig i mål på re­kord tid med din over­sæt­tel­se. I en glo­ba­li­se­ret ver­den som vo­res, er kom­mu­ni­ka­tio­nen på de rig­ti­ge me­di­er og ka­na­ler alfa og om­e­ga, der­for kan det have stor be­tyd­ning at kom­mu­ni­ke­re med sine kun­der på de­res mo­der­s­mål.

Kon­takt os og få et godt til­bud på over­sæt­tel­se!

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Tilmeld nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på stor­for­mat print!

Vi har arbejdet
sammen med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land. 

tv2_logo
undervisningsministeriet-logo-e1434533142767
logo_black_03
photo
331410
the_x_factor_logo
moe_logo_2
2000px-dr_logo-svg

Vi har arbejdet med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land.

logoer-1024x543-1

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11