bannere til Mø

Bands, Musik og Teater branding

Boo­gii har si­den 2003 væ­ret le­ve­ran­dør til mu­sik­bran­chen bl.a med bil­li­ge sce­ne­tæp­per og ba­ck­dro­ps

Det har gi­vet os kæm­pe er­fa­ring i hvad du og dit band skal bru­ge for at mar­keds­fø­re dig bedst mu­ligt!

Vi har sam­let nog­le pro­duk­ter og gode til­bud som ger­ne skul­le gøre dit job som mu­si­ker og sce­neu­dø­ver let­te­re. Scroll ned på si­den og se alle vo­res pro­duk­ter, spe­ci­elt ud­valgt til mu­si­ke­re og te­a­ter folk.

Mu­si­ker bran­ding og band PR er vig­ti­ge­re end no­gen sin­de. Og vi kan med vo­res kend­skab og bag­grund i mu­sik­bran­chen hjæl­pe med ef­fek­tiv band PR — så du kan kom­me ud over sce­ne­kan­ten.

Her­un­der har vi sam­let nog­le af de pro­duk­ter vi hyp­pigst le­ve­rer til mu­sik- og te­a­ter­bran­chen. Men band PR og mu­si­ker bran­ding kan være man­ge ting — så tag en snak med os — og lad os hjæl­pe dig med en sam­let pak­ke til band PR.

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Tilmeld nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

Produkter til bands, musik og teater

Scenekulisser til Ørkenens Sønner

Scenetæppe m. print

Boo­gii har si­den 2003 væ­ret le­ve­ran­dør til mu­sik­bran­chen bl.a med bil­li­ge sce­ne­tæp­per og ba­ck­dro­ps

Ba­ck­dro­ps med print, er per­fekt som et led i din band PR. Det er en bil­lig måde at in­dram­me sce­nen og gra­fisk ska­be sam­men­hæng mel­lem fx. Al­bum-cover og sce­ne — med an­dre ord god og bil­lig band bran­ding.

molton-scenetaeppe

Molton scenetæppe

Molt­on Sce­ne­tæp­pe er den tra­di­tio­nel­le sce­ne­tæp­pe løs­ning til sko­ler, hal­ler og te­a­tre.

Sce­ne­molt­on ud­mær­ker sig ved at have en lyd­dæm­pen­de ef­fekt og er især an­ven­de­lig til væg­be­klæd­ning i stør­re lo­ka­ler som te­a­tre el­ler som det mere tra­di­tio­nel­le bagtæp­pe. Der kan ikke prin­tes på Molt­on, vi hen­vi­ser til sce­ne­tæp­per.

sms2play

SMS-2-Play

Boo­gii har skabt en ny måde at kom­mu­ni­ke­re med pu­bli­kum på og lade dem kom­me til orde.

Med SMS-2-Play får pu­bli­kum mu­lig­hed for kom­me med in­put til dit re­per­toi­re gan­ske ube­svæ­ret. Bru­ge­ren sen­der gan­ske en­kelt en SMS el­ler scan­ner en QR kode ef­ter­fulgt af sit mu­si­køn­ske. Du mod­ta­ger øn­sket umid­del­bart ef­ter på din mo­bil.

henrikbank-1024x700

Website til dit band

Vi har sam­men­sat en løs­ning der mat­cher de fleste mu­si­ke­re og bands be­hov.

Kon­cep­tet er ud­vik­let af pro­fes­sio­nel­le mu­si­ke­re, som ken­der bran­chen og sam­ti­dig nød­ven­dig­he­den af god on­li­ne mar­keds­fø­ring

Vi har la­vet en løs­ning der spil­ler godt sam­men med dine so­ci­a­le me­di­er og gi­ver en sam­let bred til­ste­de­væ­rel­se på net­tet.

plakater

Plakater, tryk mm.

Lad folk vide hvor at du spil­ler, få et par fede au­to­graf­kort, el­ler spe­ci­al mer­chan­di­se til dine fans!

Boo­gii er også et mar­ke­ting­bu­reau på det tryk­te om­rå­de og kan hjæl­pe dig med en sam­let pak­ke be­stå­en­de af Fan­kort, pla­ka­ter og mer­chan­di­se — så din sam­le­de pro­fi­le­ring er knivskarp på alle om­rå­der.

Vi kan hjæl­pe med op­sæt­ning af det gra­fi­ske, el­ler du kan lave det hele selv.

Rock band performs on stage. Guitarist, bass guitar and drums. The guitarist plays solo.

T-shirts til dit band

Sørg for at alle i ban­det ser skar­pe ud med dit eget tryk, el­ler sælg dem som mer­chan­di­se til dine fans

Pris ek­semp­ler:
T-shir­ts med 1 far­vet tryk
Fra kr. 98,00 pr. stk v. 10 stk.
Fra kr. 58,00 pr. stk v. 50 stk.

T-shir­ts med 4 far­vet tryk
Fra kr. 116,00 pr. stk. v. 10 stk.
Fra kr. 69,00 pr. stk v. 50 stk.

Pri­ser er ex. moms og le­ve­ring og ba­se­ret på tryk­klar fil.

Til store, såvel som små navne

Ør­ke­nens søn­ner
 
Fæl­les­sang på Char­lie

Vi har arbejdet
sammen med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land. 

tv2_logo
undervisningsministeriet-logo-e1434533142767
logo_black_03
photo
331410
the_x_factor_logo
moe_logo_2
2000px-dr_logo-svg

Vi har arbejdet med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land.

logoer-1024x543-1

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11