messer-og-udstillinger

Messer og udstillinger

Boo­gii har åre­lang er­fa­ring i mes­ser og ud­stil­lin­ger og ikke mindst hvad der kan gøre din ud­stil­ling mere syn­lig. Vi er til for at give dig den bedste op­le­vel­se med din mes­se.

Vi for­læn­ger ef­fek­ten af dine mes­se­ak­ti­vi­te­ter. Skal du del­ta­ge på mes­se har du gi­vet vis brug for no­get af den eks­per­ti­se vi be­sid­der og de pro­duk­ter vi kan til­by­de — så hvor­for ikke bru­ge et par mi­nut­ter og lade dig in­spi­re­re. Vi kan me­get mere — men her er nog­le ty­pi­ske produkter/services til dig som skal på mes­se.

Vi kom­mer ger­ne med for­slag til din mes­se­stand. Her­un­der fin­der du nog­le bud på ud­stil­lings­sy­ste­mer. Vi har dog langt mere at byde på, end hvad du kan se her på si­den — så giv os et kald og lad os hjæl­pe dig med at ska­be din mes­se­stand.

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Tilmeld nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

Produkter til messer og udstillinger

messe-diske

Messediske

Boo­gii le­ve­rer mes­se­di­ske i alle stør­rel­ser, kva­li­te­ter og al­tid til skar­pe pri­ser!

Mes­se­di­ske fåes i man­ge for­skel­li­ge ver­sio­ner. Om den skal være rund el­ler fir­kan­tet så har vi den på la­ger. Mes­se­di­ske er en god re­k­la­me­søj­le hvor man kan skif­te bud­skab fra gang til gang med et nyt print.

messe-brochure-holder

Brochure holdere

Skal man have styr på fly­ers, pris­li­ster, ka­ta­lo­ger og an­det, så er den­ne bro­chu­re­hol­der en per­fekt løs­ning.

Vi la­ger­fø­rer den­ne fik­se bro­chu­re­hol­der som er den per­fek­te løs­ning til mø­de­lo­ka­let, mes­sen el­ler hvor du har brug for at præ­sen­te­re dine tryk­te ma­te­ri­a­ler på en over­sku­e­lig måde.

flexwall

Flexwall

Tag fle­xwall med dig, flyt rundt på den og skift prin­tet ud ef­ter be­hov og an­led­ning.

Fle­xwall bru­ges på mes­ser, sko­ler, bu­tik­ker, events osv. Fle­xwall sy­ste­met er bl.a. me­get brugt til foto-væg­ge og logo-væg­ge til pre­mi­e­rer og VIP events. Skift hur­tigt prin­tet ud ef­ter an­led­ning.

indoor banner tv festival, stofbannere

Indoor banner

Vi le­ve­rer in­do­or ban­ne­re el­ler stof­ban­ne­re til ud­stil­lin­ger, mes­ser, kon­cer­ter, virk­som­he­der.

In­do­or bannere/stofbannere er den per­fek­te løs­ning til bu­tik­ker, mes­ser, hal­ler, sce­ner og me­get an­det. In­tet er for småt, in­tet for stort. De ve­jer mini­malt og er nem­me at sæt­te op.

kataloger

Kataloger og flyers

Boo­gii har åre­lang er­fa­ring i op­sæt­ning og tryk af ka­ta­lo­ger, fly­ers mv. — og al­tid til for­nuf­ti­ge pri­ser!

Vi er ger­ne med fra idéen skal udvikles/designes og til du har det fær­di­ge pro­dukt i hån­den. Har du fi­len klar kan vi også blot hjæl­pe dig med at om­sæt­te den til tryks­ag.

plakater

Plakater

Kom ud med dit bud­skab, med en bil­lig og nem løs­ning. Lad alle ken­de til net­op dit ar­ra­ge­ment!

Vi kan hånd­te­re pla­kat print helt ned til op­lag på 1 stk — men vi tryk­ker også ger­ne i sto­re op­lag — så flek­si­bi­li­tet og ha­stig­hed er en vig­tig fak­tor når det gæl­der print af pla­ka­ter og po­sters.

websites

Kampagne site

Skal du have ek­stra fo­kus på dine mes­se­ak­ti­vi­te­ter — til­by­der Boo­gii at ud­ar­bej­de en kampag­ne web­s­i­te.

Det kan fx være lan­ce­ring af nye pro­duk­ter, ud­vi­del­se af mar­ke­der, af­vik­ling af kon­kur­ren­cer og lign. For­de­len ved kampag­ne­si­tes er at du har 100% fo­kus på det bud­skab du ger­ne vil have frem.

socialemedier

Sms kampagne

Kom ned i lom­men på dine mes­se del­ta­ge­re el­ler gør dem ak­ti­ve i din stand

Vi har med vo­res Mo­bil­Mar­ke­ting pak­ke mu­lig­hed for at byg­ge en helt unik mes­se løs­ning. Det kan være af­vik­ling af kon­kur­ren­cer, op­sam­ling af kun­de­da­ta og an­den in­ter­ak­tion med bru­ger­ne.

sociale-medier

Sociale medier

Få fle­re be­sø­gen­de på mes­sen og sæt fo­kus på dine vær­di­er, både før og in­den du skal af­sted!

Boo­gii kan hjæl­pe dig med at sæt­te fo­kus på dine mes­se­ak­ti­vi­te­ter. Vi kan hjæl­pe dig med at prom­ove­re dig på de so­ci­a­le me­di­er, og på den måde for­læn­ge dine mes­se­ak­ti­vi­te­ter.

Vi har arbejdet
sammen med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land. 

tv2_logo
undervisningsministeriet-logo-e1434533142767
logo_black_03
photo
331410
the_x_factor_logo
moe_logo_2
2000px-dr_logo-svg

Vi har arbejdet med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land.

logoer-1024x543-1