ivaerksaetter-markedforing

Markedsføring af startups

Boo­gii er per­fekt gea­ret til små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der.

Vi ved med an­dre ord hvor ud­for­drin­ger­ne for de min­dre virk­som­he­der lig­ger og kan hjæl­pe med at over­vin­de mar­keds­fø­rings­jung­len.

Er du iværk­sæt­ter — har du lige star­tet virk­som­hed, kan du må­ske fin­de in­spira­tion hér på den­ne side.

Boo­gii er god­kendt Start­Midt virk­som­heds­kon­su­lent!

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Tilmeld nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

Produkter til virksomheden / startups

rollup banner, roll up banner, rollup display

Roll up displays

Lad din virk­som­hed prom­ove­re sig på mes­ser, el­ler pynt op på kon­to­res med nog­le flot­te roll ups!

Se smart ud på mes­sen og giv dine nye kun­der et godt ind­tryk. Du kan også give dem en wauw ef­fekt, når de træ­der ind af dø­ren til din virk­som­hed og ser de flot­te rol­lups med net­op dine bud­ska­ber.

Vi prin­ter ger­ne ud­fra din egen tryk­klar fil, men hjæl­per også med op­sæt­ning.

brevlinie

Brevlinje

Med Boo­gii som le­ve­ran­dør der har fo­kus på hele din mar­keds­fø­ring, også de mere prak­ti­ske ting som din brev­linje

Hvis kva­li­tet be­ty­der no­get, så lad os hjæl­pe dig. Vi tryk­ker kun det op­lag som du har brug for og sør­ger for ud­ar­bej­del­sen af tryk­kla­re fi­ler. Vi hjæl­per også glæ­de­ligt med de­sig­net.

Vi be­nyt­ter ude­luk­ken­de pro­fes­sio­nel­le og pris­be­vidste un­der­le­ve­ran­dø­rer til tryk.

13680232_1266331240074224_2601340484394120800_o-1024x683

Dit firma’s hjemmeside

Vi har fle­re hjem­mesi­de pak­ke­løs­nin­ger som kan få dig på net­tet i lø­bet af kort tid og til bil­li­ge pri­ser.

Du har ri­ge­ligt at se til med at få din virk­som­hed på skin­ner, så hvor­for ikke lade no­gen hjæl­pe dig som har for­stand på din mar­keds­fø­ring!

Vi kan også hjæl­pe dig i gang med den ret­te mail­løs­ning, hvad en­ten det hed­der Of­fi­ce 365, Ho­sted Ex­chan­ge el­ler POP3!

outdoor banner, black box Holstebro

Skilte og bannere

Lad folk se din virk­som­hed, med det sam­me de køre for­bi el­ler sørg for dine kun­der kan fin­de vej via. skilt­ning!

Har du brug for at re­k­la­me­re for din virk­som­hed uden­dørs, det være med Fo­lie, Skil­te el­ler fa­ca­de­ban­ne­re — ja så er Boo­gii ikke bare én af Dan­marks bil­ligste på mar­ke­det, med vo­res åre­lan­ge er­fa­ring in­den for skil­te, ban­ne­re mv. har vi den ret­te knowhow til at hjæl­pe dig med den ret­te løs­ning.

colourbox12372834

Sociale medier

Som startup virk­som­hed er de so­ci­a­le me­di­er ut­ro­ligt vig­ti­ge, vi kan hjæl­pe dig hele ve­jen.

Det er ikke svært at kom­me på Face­book, men det kan være sin sag at få no­get ud af sin Face­book pro­fil. Vi hjæl­per dig med at kon­ver­te­re din pas­si­ve pro­fil til en ak­tiv og sæl­gen­de pro­fil. Få det helt rig­ti­ge de­sign på dit fir­mas face­book side, til­træk den rig­ti­ge må­l­grup­pe og skab spæn­den­de kon­kur­ren­cer som gi­ver mer­vækst.

virksomheds-fotografering

Fotografering

Din virk­som­hed og dine me­d­ar­bej­de­re skal vi­ses fra de­res bedste side! Hyr en pro­fes­sio­nel fo­to­graf til net­op det.

Hjem­mesi­der bli­ver bre­de­re og har stør­rer bil­le­der, kun­der­ne øn­sker per­son­lig­hed og nær­kon­takt. En fir­ma fo­to­gra­fe­ring er et skidt på ve­jen til at se pro­fes­sio­nel ud hele ve­jen rundt. Brug dine flot­te bil­le­der på dit web­s­i­te, i dine fly­ers, på dine ban­ne­re el­ler på dine so­ci­a­le me­di­er — så­dan at kun­der­ne fø­ler de er tæt­te på din virk­som­hed.

oversaettelse

Oversættelse

Skal din virk­som­hed sæl­ge til ud­lan­det og har du brug for god kom­mu­ni­ka­tion hele ve­jen rundt?

Om du skal kom­mu­ni­ke­re ud til Tys­kland, Nor­ge el­ler må­ske end­da Kina, så har boo­gii over­sæt­ter­ne til at hjæl­pe dig. Vi over­sæt­ter til alle sprog, så­dan at du nemt kan ska­be den rig­ti­ge kon­takt til dine kun­der i ud­lan­det.

Vi kan også sør­ge for at hele dit web­s­i­te el­ler dine tryks­a­ger bli­ver over­sat.

tekstforfatter

Tekstforfatter

Skal du kom­mu­ni­ke­re stærkt ud on­li­ne el­ler på tryk, så er en tekst­for­fat­ter kniv skarp til at for­mu­le­re dit bud­skab.

Gør det rig­tigt fra start og se din mar­keds­fø­ring tage nye høj­der. En pro­fes­sio­nel tekst­for­fat­ter kan sør­ge for at tek­sten på dine tryks­a­ger el­ler på dit web­s­i­te er lige i ska­bet, både i hen­hold til seo, men også i for­hold til at ram­me net­op din må­l­grup­pe.

Hvis din tekst er knivskarp, så ser din virk­som­hed også me­get mere tro­vær­dig og pro­fes­sio­nel ud.

i44a0100
i44a9979
gitteportraet-1024x512
i44a9953

Få et GRATIS layout!

Vi ved at vi la­ver smuk­ke og funk­tio­nel­le løs­nin­ger, der­for til­by­der vo­res pro­fes­sio­nel­le og ud­dan­ne­de gra­fi­ke­re at de­sig­ne web­s­i­te lay­out helt gra­tis.

At købe mar­ke­ting til sin virk­som­hed, kan fø­les som at købe luft. Man ved al­drig rig­tig hvad man får før ef­ter endt køb. Det­te vil vi æn­dre på. Vi til­by­der alle kun­der at lave et fun­ge­ren­de web­s­i­te de­sign lay­out, så­dan at de kan få en ide om de­res kom­men­de hjem­mesi­de. Det ene­ste vi kræ­ver til gen­gæld er mu­lig­he­den for at kom­me ud og præ­sen­te­re lay­ou­tet.

Henrik Bank, Direktør

JA! Jeg vil gerne have et gratis layout udkast!

* Ved at sen­de os en mail, be­kræf­ter du øn­sket om et møde med os an­gå­en­de, det lay­out som vi ska­ber til dig gra­tis. Lay­ou­tet må ikke bru­ges, med­min­dre vi ska­ber hele web­s­i­tet for dig. Du til­mel­der dig også au­to­ma­tisk vo­res nyheds­brev, som til en hver tid kan af­mel­des igen.

Med over 400 kunder, kan det ikke gå helt galt!

Al-lift.com
Jyskboligopvarmning.dk
Grandel.dk

Vi har arbejdet
sammen med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land. 

tv2_logo
undervisningsministeriet-logo-e1434533142767
logo_black_03
photo
331410
the_x_factor_logo
moe_logo_2
2000px-dr_logo-svg

Vi har arbejdet med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land.

logoer-1024x543-1