Grafisk assistance
grafisk-assistance

Grafisk assistance

Har du brug for gra­fisk as­si­stan­ce til op­sæt­ning af di­ver­se tryks­a­ger og on­li­ne mar­ke­ting, så har vi nog­le af de bedste gra­fi­ke­re i bran­chen.

Godt gra­fisk de­sign kan gøre en ver­den til for­skel, det er lige fra blik­fan­get til bru­ger­ven­lig­he­den og læs­bar­he­den. Gra­fisk de­sign be­står af man­ge aspek­ter og boo­gii bru­ger dem alle når vi op­sæt­ter vo­res gra­fik. Gra­fik er ikke blot et par tryk på en knap i ado­bes pro­gram­mer, det hand­ler om må­l­grup­pe, stra­te­gi, ge­stalt­love. aida mo­del­len, far­ve­kom­bi­na­tio­ner og så me­get an­det.

Vi ta­ger vo­res gra­fik me­get se­ri­øst og øn­sker at alle sa­ger både er smuk­ke og sæl­ger va­ren. Vo­res gra­fi­ke­re er ud­dan­ne­de på hvert de­res om­rå­de, hvil­ket gi­ver et godt og spæn­den­de spil, hvor alle aspek­ter er ta­get i be­tragt­ning.

Vi ple­jer at sige at pen­ge­ne til gra­fi­ker­ne, skal tje­nes hjem igen på mere end blot vær­di, og det stræ­ber vi al­tid ef­ter både på vo­res tryk­te og on­li­ne sa­ger. Få gra­fisk as­si­stan­ce til net­op dit brand i dag!

Vo­res ti­me­pri­ser star­ter ved 695,- (868,75)

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Tilmeld nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

Vi har arbejdet
sammen med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land. 

tv2_logo
undervisningsministeriet-logo-e1434533142767
logo_black_03
photo
331410
the_x_factor_logo
moe_logo_2
2000px-dr_logo-svg

Vi har arbejdet med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land.

logoer-1024x543-1

Få personlig hjælp, lad os ringe dig op!

In­va­lid Email
In­va­lid Num­ber

Tilmeld nyhedsbrev

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11