virksomheds-fotografering

Virksomheds fotografering

Skal dit fir­ma pro­fi­le­res fra sin bedste side, så er det vig­tigt med pro­fes­sio­nel­le bil­le­der til både tryk og web. Hos boo­gii til­by­der vi virk­som­heds fo­to­gra­fe­ring til gode pri­ser.

I takt med at hjem­mesi­der bli­ver bre­de­re og fle­re og fle­re sid­der med re­ti­na skær­me, så er knivskar­pe og lækre bil­le­der ble­vet et must på et hvert fir­mas web­s­i­te. Sam­ti­dig, så vil nog­le lækre fir­ma bil­le­der til tryks­a­ger­ne få net­op dit fir­ma til at vir­ke mere pro­fes­sio­nelt og tro­vær­digt over­for kun­der­ne. Vi sør­ger for at en fo­to­graf kom­mer et par ti­mer på en af­talt dag, og ta­ger knivskar­pe bil­le­der — både po­rtræt og stem­nings­bil­le­der — så­dan at din virk­som­hed frem­står fra sin bedste side.

Virk­som­heds fo­to­gra­fe­ring er for de se­ri­ø­se virk­som­he­der, som øn­sker et so­lidt og stærkt ima­ge, hvor at de­sign linjen spil­ler over alt. Fo­to­gra­fer­ne sør­ger for at bil­le­der­ne fra fir­ma fo­to­gra­fe­rin­gen bli­ver bil­led­be­hand­let, så­dan at dit fir­ma og dine me­d­ar­bej­de­re vi­ses fra de­res bedste si­der.

Du vil mod­ta­ge det af­tal­te an­tal bil­le­der in­den for 7 ar­bejds­da­ge, og skul­le der være nog­le du øn­sker ud­skif­tet, så er fo­to­gra­fen al­tid til at tale med — så­dan at i kan bli­ve til­fred­se.

Virk­som­heds fo­to­gra­fe­ring star­ter fra 4599,-

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Tilmeld nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på stor­for­mat print!

Vi har arbejdet
sammen med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land. 

tv2_logo
undervisningsministeriet-logo-e1434533142767
logo_black_03
photo
331410
the_x_factor_logo
moe_logo_2
2000px-dr_logo-svg

Vi har arbejdet med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land.

logoer-1024x543-1

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11