bilfolio

Bilfolie / Stickers

Brug firmabilen som reklamesøjle og skab synlighed selv når du er på farten.

Med bil­re­k­la­me kan du eks­po­ne­re dit navn el­ler logo på lan­de­ve­jen, over­for dine kun­der og ikke mindst po­ten­ti­el­le kun­der. Vo­res fo­lie er vej­r­be­stan­dig og hol­der i både regn, sne og slud. Li­ge­le­des er det en fo­lie der ikke fal­mer i so­len.

Øn­skes en kampag­ne­fo­lie der blot skal hol­de i kort tid er det selv­føl­ge­lig også mu­ligt.

Hvilke typer bil-folier kan man få?

Vi har næ­sten ua­ne­de mu­lig­he­der for fo­lie­print. Vi kan le­ve­re sti­ck­ers el­ler strea­mers til små hur­ti­ge be­ske­der. Vi kan le­ve­re ud­skå­ret fo­lie i både ens­far­vet og i 4far­vet print. Vi kan pak­ke din bil helt ind i fo­lie og vi kan le­ve­re de lov­plig­ti­ge CVR num­re til fir­ma­bi­len — mu­lig­he­der­ne er nær­mest uen­de­li­ge.

Montér selv — eller lad os montere din bilfolie!

Vi sam­ar­bej­der med pro­fes­sio­nel­le montø­rer som sik­rer en ens­ar­tet kva­li­tet hver gang. Vi kan på vo­res mon­te­rings­værk­sted fo­li­e­re alt fra per­son­bi­ler til last­vog­ne. Fo­li­e­ring af fly­ve­ma­ski­ner fo­re­går dog som ud­gangs­punkt al­tid hos kun­den 🙂 Øn­sker du selv at mon­te­re din fo­lie frem­sen­der vi fo­lie med vej­led­ning klar til mon­ta­ge.

Hvad koster bilfolie?

Vi har fle­re for­skel­li­ge ty­per fo­lie og gi­ver dig ger­ne et ufor­plig­ten­de til­bud på en løs­ning til­pas­set dine be­hov. Brug lin­ket email el­ler te­le­fon­num­me­ret her­un­der og lad os hjæl­pe dig.

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Tilmeld nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på stor­for­mat print!

Vi har arbejdet
sammen med

Boo­gii har gen­nem fle­re år væ­ret stol­te le­ve­ran­dø­rer af ban­ne­re, ud­stil­lings­løs­nin­ger og sce­ne­tæp­per til en lang ræk­ke virk­som­he­der og kunst­ne­re i ind og ud­land. 

tv2_logo
undervisningsministeriet-logo-e1434533142767
logo_black_03
photo
331410
the_x_factor_logo
moe_logo_2
2000px-dr_logo-svg

Få personlig hjælp, lad os ringe dig op!

In­va­lid Email
In­va­lid Num­ber

RING OG BESTIL

+ 45 96 41 31 11

Vi har arbejdet med

Boogii har gennem flere år været stolte leverandører af bannere, udstillingsløsninger og scenetæpper til en lang række virksomheder og kunstnere i ind og udland.

logoer-1024x543-1

Tilmeld nyhedsbrev