Skibbild Møbelfabrik opgraderer online

Kvalitetsmøbler har også ret til en fed hjemmeside 🙂

Den lil­le by Ski­b­bild ved Her­ning rum­mer en lil­le or­dre­pro­du­ce­ren­de mø­bel virk­som­hed, som til trods for sin be­sked­ne stør­rel­se er velan­set hos selv de bedste mø­bel­ar­ki­tek­ter.

Ski­b­bild Mø­bel­fa­brik har gen­nem­gå­et en kæm­pe ud­vik­ling gen­nem åre­ne — hjem­mesi­den har dog ikke for­må­et at føl­ge med — det var der­for til­trængt med en op­gra­de­ring på den front, så den mod­sva­rer virk­som­he­den i dag.

Be­søg si­den på www.skibbild.com

Vi glæ­der os over val­get faldt på Boo­gii ApS.