Praktikant til flot 10tal

Camilla har i 3 måneder haft sin gang hos Boogii — og det har nu resulteret i et flot 10 tal

Så har vo­res prak­ti­kant Ca­mil­la Sø­gaard An­der­sen væ­ret oppe til hen­des første ek­sa­men, hvor op­ga­ven var at kun­ne an­ven­de te­o­ri i prak­sis, samt re­flek­te­re over pro­fes­sio­nens an­ven­del­se af te­o­ri og me­to­de mundt­lig.

Ca­mil­la læ­ser pro­fes­sions­ba­chel­or i in­ter­na­tio­nal han­del og mar­keds­fø­ring og var i prak­tik hos Boo­gii fra den 3. au­gust til den 23. ok­to­ber 2015. Vi øn­sker hen­de held og lyk­ke med den sidste ek­sa­men til ja­nu­ar i sin ba­chel­oraf­hand­ling, in­den hun kan kal­de sig fær­di­g­ud­dan­net in­den­for in­ter­na­tio­nal han­del og mar­keds­fø­ring. Stort til­lyk­ke med 10 tal­let.