God markedsføring
kommer af et godt samarbejde

God markedsføring
kommer af et godt samarbejde

boogii-personale

Velkommen til boogii!

Boogii er et marketingbureau placeret i Aulum, midt på den jyske hede – med næsten 20 års erfaring inden for markedsføring og branding.

Det er ikke en til­fæl­dig­hed, at Boo­gii er pla­ce­ret på den jy­ske hede. Flid, ær­lig­hed og et højt ser­vi­ce­ni­veau er ind­be­gre­bet af Boo­gii, li­ge­som det er for de fleste an­dre virk­som­he­der på he­den.

Der er lan­ge stol­te tra­di­tio­ner for godt, so­lidt og ær­ligt hånd­værk i det jy­ske. Hos Boo­gii er det­te in­gen und­ta­gel­se. Vi er eks­per­ter i mar­keds­fø­ring i den bre­de for­stand. Vi for­dy­ber os al­tid i kun­dens si­tu­a­tion og be­hov og læg­ger en in­di­vi­du­el stra­te­gi for hver ene­ste op­ga­ve

Web bureau

Vi udvikler websites til alle formål og i alle prisklasser fra microsites til store portaler og naturligvis webshops.

Vi pro­jek­te­rer al­tid web­s­i­tes og shop­løs­nin­ger 100% ef­ter kun­dens be­hov og øn­sker. Vi har også al­tid me­gen fo­kus på SEO (sø­ge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring) og har det mål, at web­s­i­tes ud­vik­let hos Boo­gii al­tid er kor­rekt op­ti­me­ret. Vi be­stræ­ber os al­tid på at være med til at ska­be vækst for vore kun­der.

i44a0097
i44a0146

Tryksager og storformat

Endelig har vi vores print afdeling som også går under navnet storformatbanner.dk. Her er vi én af landets førende.

Vi er to­tal­le­ve­ran­dør på ban­ner­pro­duk­ter og tryks­a­ger. Vi ser­vi­ce­rer kun­der, ikke bare i Dan­mark, men i hele Nor­den og i fle­re eu­ro­pæ­i­ske lan­de og har så­le­des le­ve­ret til kun­der som Ti­vo­li, Dan­bo­lig, OBH-Nor­di­ca, We­ber, Ha­ri­bo, DR, JVC, Kvi­ck­ly og man­ge man­ge fle­re.

Vi udviser ærlighed

Faglig sandhed

Vi si­ger sand­he­den
– om­sorgs­fuldt

Faglig stolthed

Erfaring og uddannelse

Vi står inde for det, vi la­ver. Vi le­ve­rer kva­li­tet. Vi over­hol­der ret­nings­li­ni­er og stan­dar­der.

Vi vil nærhed

God service

Det gæl­der både in­ter­nt og ek­ster­nt. Vi er lyt­ten­de. Vore sam­ar­bejds­part­ne­re skal have det godt.

God oplevelse

Glade kunder

Vore kun­der skal have lyst til at klap­pe, al­le­re­de når vi går på sce­nen.

Boogii støtter