Nyt website til Studio 1–2

Visuel kommunikation fortjener de bedste vilkår!

Stu­dio 1–2 i Her­ning er med åre­ne vok­set fra at være et fo­tostu­die til at være et de­ci­de­ret lands­dæk­ken­de pro­duk­tions­sel­skab — med alt in­den for fo­to­gra­fi, ani­ma­tion, vi­deo og tv.

Må­let med den nye hjem­mesi­de har væ­ret at ska­be et en­kelt ud­tryk, hvor bil­le­der og film får lov at være den bæ­ren­de del af lay­ou­tet. Sam­ti­dig har det væ­ret et krav fra kun­den at si­den kan begå sig på alle plat­for­me.

Be­søg si­den på www.studio1-2.dk

Vi glæ­der os over val­get faldt på Boo­gii ApS.