Ny elev hos Boogii

For første gang har vi nu fået muligheden for at have en elev hos Boogii — Vi glæder os!

Der sker hele ti­den nye ting hos Boo­gii. Der­for har vi nu fået glæ­den af at sige vel­kom­men til Ni­ko­li­ne Astrid Ni­el­sen, som er vo­res nye gra­fi­ker elev fra den 16. novem­ber 2015.

Ni­ko­li­ne skal være hos os, i for­bin­del­se med hen­des ud­dan­nel­se som me­di­e­gra­fi­ker de næ­ste 3 år, og skal have sin dag­li­ge gang i Aulum med re­sten af Boo­gii fa­mi­li­en. Ni­ko­li­ne skal løse for­skel­li­ge gra­fi­ske op­ga­ver og være Boogii’s an­sigt udadtil. Boo­gii vil sik­re Ni­ko­li­ne den prak­ti­ske er­fa­ring som er nød­ven­dig, så hun er ru­stet og pa­rat til ar­bejds­mar­ke­det ef­ter­føl­gen­de.

Ni­ko­li­ne Ni­el­sen stu­de­rer på Her­nings­holm er­hvervs­sko­le og har lige be­stå­et sit 40 ugers grund­for­løb med et flot 12 tal, hvor ek­sa­mens­op­ga­ven var at for­bed­re Boo­gi­is egen pro­fi­le­ring ved at op­stil­le for­slag til nyt logo, samt hjem­mesi­de. Stort til­lyk­ke her­fra. Vi glæ­der os til sam­ar­bej­det.

Vel­kom­men til!