Gratis rollup og 3 måneders fri hosting

Hvordan har din hjemmeside det? — Kan den holde til et helbredstjek?

Er din hjem­mesi­de op­da­te­ret, bli­ver den fun­det på Goog­le — og hvad er det lige med de her­sens mo­bil­ven­li­ge hjem­mesi­der. Ved et we­b­ef­ter­syn kig­ger vi dit web­s­i­te igen­nem for mang­ler el­ler ud­for­drin­ger ge­ne­relt. Ud over at kom­me med en fag­lig tjek af si­den kom­mer vi også med vo­res bud på hvad der kan gø­res for at op­ti­me­re si­den. Nog­le gan­ge er det gan­ske få ting der skal gø­res og an­dre gan­ge er det bedst at af­li­ve pa­tien­ten og star­te på en frisk 😉

Spar 5000 lige nu

Ef­ter­sy­net tak­se­res nor­malt til kr. 5.000,- — men lige nu har du mu­lig­hed for at få we­b­ef­ter­sy­net kvit og frit og uden køb­stvang. Vi har blot et krav — nem­lig at vi må kom­me for­bi og præ­sen­te­re re­sul­ta­tet af vo­res un­der­sø­gel­ser.

Gratis Rollup

I ja­nu­ar og fe­bru­ar kvit­te­rer vi køb på min. kr. 10.000,- ex. moms ba­se­ret på we­b­ef­ter­syn, med en gra­tis stan­dard Rol­lup inkl. lay­out ef­ter eget øn­ske (sam­let vær­di ca 1.500).

3 mdr. gratis hosting

Væl­ger du sam­ti­dig en af vo­res stan­dard webhosting­løs­nin­ger til­by­der vi dig de 3 første må­ne­der til kr. 0,- Mindste bin­ding er 12. mdr. — og igen er købs­kra­vet min. 10.000,- ex. moms.