Glædelig jul og godt nytår…

Så er det tid at holde en velfortjent juleferie — vi ses i det nye år 🙂

Ef­ter en travl jul hos Boo­gii, er vi nu kom­met til der, hvor vi kan sen­de vo­res me­d­ar­bej­de­re på en yder­st vel­fortjent ju­le­fe­rie. Vi hol­der der­for ju­le­luk­ket fra tirs­dag d. 22. de­cem­ber 2015 til og med 3. ja­nu­ar 2016.

Alle vore kun­der og sam­ar­bejds­part­ne­re øn­skes en glæ­de­lig jul og et godt nytår med tak for året som snart er gået. Vi si­ger sam­ti­dig man­ge tak for sam­ar­bej­det i 2015 og ser frem til 2016, hvor vi igen er på ba­nen med spæn­den­de til­tag.

Te­le­fo­ner­ne er luk­ket, men du kan sta­dig fan­ge os på info@boogii.dk ved pres­se­ren­de sa­ger og tek­ni­ske ned­brud.