Din hjemmeside forsvinder fra Google

Fra og med 21. april 2015 stiller Google nye drastiske krav til mobilvenlighed, som vil indeksere mobilvenlige websites langt højere.

Da mo­bile en­he­der an­ta­ger en sta­dig stør­re del af søg­nin­ger­ne på Goog­le har sø­ge­gi­gan­ten valgt at ind­fø­re nye æn­drin­ger i de­res sø­ge­al­go­rit­me.

Iføl­ge Goog­le vil æn­drin­ger­ne med­fø­re, at mo­bil­ven­li­ge si­tes frem­over vil bli­ve in­dek­se­ret langt hø­je­re i sø­ge­re­sul­ta­ter­ne. Om­vendt be­ty­der det også, at web­s­i­tes som ikke er mo­bil­ven­li­ge, stort set vil bli­ve fjer­net fra sø­ge­re­sul­ta­tet, når bru­ger­ne sø­ger fra en mo­bil en­hed.

Du kan der­for ri­si­ke­re at miste en stor an­del af dine be­sø­gen­de hvis ikke du sør­ger for at din hjem­mesi­de le­ver op til de ny krav.

Du kan teste din hjem­mesi­de her

Goog­les test af mo­bil­ven­lig­hed

Du er også vel­kom­men til at kon­tak­te os — så vi kan hjæl­pe dig til at få dit web­s­i­te 100% klar til de nye krav.