Derfor er det vigtigt med en virksomheds hjemmeside

virksomheds hjemmeside

Man­ge virk­som­he­der har end­nu ikke fået hjem­mesi­der, hvil­ket for mig i 2017 er en smu­le ube­gri­be­ligt, men det var den umid­del­ba­re sand­hed da jeg søg­te på net­tet ef­ter elek­tri­ke­re i sidste uge. Hvad jeg også op­le­ver både i mit pri­vat­liv og på ar­bejds­plad­sen er, at man­ge virk­som­he­der væl­ger web­s­i­te fra til for­del for en Face­book side – lad mig blot sige, det­te er IKKE en sær­lig god vækst stra­te­gi i for­hold til net­op din for­ret­ning. Jeg vil her­un­der give mit bud på hvor­for det er vig­tigt for net­op dit fir­ma at have en hjem­mesi­de.

Facebook siden hjælper IKKE alle dine kunder

JA her sid­der jeg som en af de få dan­ske­re som der rent fak­tisk IKKE har en ak­tiv Face­book pro­fil, hvil­ket be­ty­der at alle de virk­som­he­der som kun væl­ger en Face­book løs­ning, hur­tigt mi­ster mig som kun­de – og jeg er ikke den ene­ste. Iføl­ge sta­ti­stik­ker har 1 ud af 5 i ver­den en Face­book pro­fil, hvil­ket vil sige at 4 ud af 5 IKKE har en ak­tiv pro­fil. Rent te­o­re­tisk be­ty­der det, at du kun hjæl­per 20% af dine kun­der on­li­ne hvis du blot hol­der dig til Face­book.

 

Men kunderne kan vel stadigvæk læse min Facebook feed?

Tag ikke fejl – Face­book er en glim­ren­de mar­keds­fø­rings ka­nal, men det må og skal ikke være den ene­ste. Det kan være du tæn­ker at folk uden pro­fil, sta­dig­væk kan læse din face­book­si­de, og det er også kor­rekt til en hvis grad! Du kan læse de første par op­slag som ”ikke bru­ger”, men bag­ef­ter bli­ver man mødt med en kæm­pe po­pup som for­tæl­ler, at du skal log­ge ind for at se mere, det­te var al­drig sket med et web­s­i­te!

 

adgang døgnet rundt support hjemmeside

Kunder har adgang døgnet rundt

I mod­sæt­ning til en fy­sisk for­ret­ning, så har kun­der ad­gang til dit web­s­i­te 24/7, 7 dage om ugen og alle dage på året. Det be­ty­der at dine nu­væ­ren­de og kom­men­de kun­der al­le­re­de kan søge ef­ter in­for­ma­tion og vej­led­ning hjem­me i stu­er­ne, i ste­det for at skul­le ven­te til du åb­ner man­dag mor­gen. Du kan med an­dre ord ALTID være der for dine kun­der, uden at røre en fin­ger!

Skab tillid – før du har haft fysisk kontakt

Med en gen­nemtænkt og kor­rekt de­sig­net hjem­mesi­de kan du ska­be til­lid til dine kom­men­de kun­der, selv in­den du selv har skabt kon­tak­ten. Hvis en hjem­mesi­de har ind­hold som af­spej­ler din virk­som­hed som tro­vær­dig, så vil de også hæl­de mere til dig næ­ste gang de skal købe.

 

mer salg hjemmeside

Mersalg!

Ja, en hjem­mesi­de kan rent fak­tisk give din for­ret­ning mer­salg – selv hvis du ikke sæl­ger fy­si­ske va­rer. Der var en­gang for man­ge år si­den, hvor man som kun­de tog købs­be­slut­nin­ger ved at gå ned af gå­ga­der og blad­re igen­nem te­le­fon­bø­ger – det er MEGET læn­ge si­den. Vi har i man­ge år be­søgt goog­le, bing, ya­hoo og an­dre on­li­ne si­der for at fin­de net­op dem som vi vil hand­le med. Hvis du ikke har en hjem­mesi­de som er til­gæn­ge­lig for sø­ge­ma­ski­ner­ne el­ler som ikke er mo­bil­ven­lig (for så duk­ker du alt­så ikke op!) – så mi­ster du rig­tig man­ge kun­der. Hvis du tvær­ti­mod er en ak­tiv og syn­lig spil­ler, så vil du op­le­ve mer­salg, for­di kun­der­ne rent fak­tisk fin­der dig.

 

spar penge på hjemmeside

Spar penge på marketings budgettet med en hjemmeside!

Skrev jeg nu rig­tigt der? Og JA det gjor­de jeg. Man­ge virk­som­he­der und­går helt hjem­mesi­der, el­ler la­der de­res gam­le fra 2002 stå, net­op for­di de syn­tes det er dyrt! Din virk­som­hed har i bund og grund ikke råd til IKKE at have en hjem­mesi­de. Selv­om om­kost­nin­ger­ne er høje for en hjem­mesi­de, så er det ofte et en­gangs­be­løb!
 

Lad os regne lidt på omkostningerne ved et website

Hvis du som virk­som­hed har gi­vet 15.000,- for et nyt web­s­i­te, vil det sva­rer til 1250,- om må­ne­den i 1 år.

Hvis vi smi­der 250,- i hosting oven i bli­ver be­lø­bet 1500,- det første år.

For 1500,- om må­ne­den i et år, når du alt­så ud til over 90% af hele Dan­marks be­folk­ning! Hvis vi sam­men­lig­ner det med en an­non­ce til 8000,- i lo­ka­la­vi­sen, så er om­kost­nin­ger­ne for en hjem­mesi­de plud­se­lig mini­mal i for­hold til ud­byt­tet.

En hjem­mesi­de skal ger­ne hol­de mini­mum 3 år (Alt ef­ter hvor me­get in­ter­net­tet ud­vik­ler sig i mel­lem­ti­den), og der kan sag­tens være gra­fi­ske og struk­tu­rel­le æn­drin­ger i lø­bet af pro­ces­sen. Hvis vi an­ta­ger at du bru­ger knapt 10 ti­mer på nye til­tag el­ler gra­fisk de­sign, vil du skul­le smi­de 10 x 695,- ef­ter pro­fes­sio­nel hjælp.

Pri­sen for web­s­i­tet det første år vil her­ef­ter sti­ge til 2079,- om må­ne­den — in­klu­siv hosting OG 10 ti­mers ek­stra grafisk/programmerings ar­bej­de. Det er dog no­get helt an­det hvis vi spæn­der ti­den til 3 år.

Dit web­s­i­te i 3 år vil koste dig lige knap 859,- om må­ne­den in­klu­siv hosting og 10 ti­mers ek­stra grafisk/programmerings ar­bej­de – det er bil­lig og ef­fek­tiv mar­keds­fø­ring!

 

Selvom du er skarp til at netværke, så har du brug for en informations portal

Selv­om du kom­mer alle de rig­ti­ge ste­der, mø­der alle de rig­ti­ge men­ne­sker og er ven­ner med sel­ve­ste stats­mi­ni­ste­ren på lin­ke­din, så har din virk­som­hed sta­dig­væk brug for en hjem­mesi­de som en slags in­for­ma­tions po­r­tal. Om du er et fir­ma med fy­si­ske va­rer el­ler uhånd­gri­be­li­ge ser­vi­ces, så vil man­ge men­ne­sker du ta­ler med i den vir­ke­lig ver­den un­der­sø­ge din virk­som­hed på in­ter­net­tet. Det er der­for vig­tigt, selv med alle de rig­ti­ge for­bin­del­ser – al­tid at se pro­fes­sio­nel ud fra alle vink­ler.

Bliv en spiller på et andet marked

Kun­der i den an­den ende af lan­det kan via dit web­s­i­te fin­de net­op din eks­per­ti­se. Det be­ty­der at kun­der som du må­ske al­drig vil­let have vun­det på an­den vis, plud­se­lig vil kun­ne fin­de net­op dig på goog­le. Det gi­ver helt nye mu­lig­he­der for vækst og la­der dig kom­me ind på et bre­de­re mar­ked.

 

Support har aldrig været nemmere – kommuniker med kunderne!

I ste­det for at skul­le be­tje­ne kun­der over te­le­fo­nen, har in­ter­net­tet nu så man­ge mu­lig­he­der! Du kan få en on­li­ne chat på dit web­s­i­te, lave en sup­port for­mu­lar el­ler blot bru­ge en side el­ler tre på at skri­ve om de hyp­pigst spurg­te spørgs­mål – det spa­rer både din virk­som­hed og kun­der­ne for tid (og pen­ge!). Der­u­d­over så har du en hur­tig mu­lig­hed for at tale med dine kun­der og hjæl­pe dem. Med le­ads kan du end­da være på for­kant med hvor de kom­mer fra, hvem de er og hvor­dan de har fun­det net­op dig – smart! Det gi­ver dig et bre­de­re spek­trum i kun­de­ser­vi­ce og dine kun­der vil el­ske dig for det.

 

Hold dine kunder informeret

Med et web­s­i­te har du en po­r­tal hvor du kan for­tæl­le dine kun­der om alle de spæn­den­de ting som der fo­re­går i din virk­som­hed. Hvis du sæl­ger en ser­vi­ce som kan gå ned, er det også et glim­ren­de værk­tøj til at in­for­me­re om ned­brud og an­dre ska­van­ker.

 

Lad din hjemmeside sende det signal du vil kendes for!

Hvis du har en pro­fes­sio­nel hjem­mesi­de, som er de­sig­net med tan­ke for bru­ger­ven­lig­hed og mo­der­ne funk­tio­ner kan den bi­dra­ge til op­fat­tel­sen af din virk­som­hed. De ret­te bil­le­der, den rig­ti­ge tekst og en god far­ve­kom­bi­na­tion kan ikke ale­ne give dine kun­der op­fat­tel­sen af dig som mere pro­fes­sio­nel – den kan også få din virk­som­hed til at se stør­re ud end den egent­lig er.

 

Så skal din virksomhed have et website i 2017? Det er i hvert fald ikke en dårlig vækst strategi. Du har intet at miste på en hjemmeside – kun at tabe. Alternativet har væsentligt ringere odds.