Website til Schubertsminde

Case profil

Kun­de: Schu­bert­s­min­de

Case: Schubertsminde.dk

Op­ga­ve type: Web­s­i­te

Op­ga­ven: Schu­bert­s­min­de er et be­hand­lings hjem for børn og unge, som har brug for hjælp i hver­da­gen. For­må­let med hjem­mesi­den var at give for­æl­dre og kom­mu­ner de nød­ven­di­ge in­for­ma­tio­ner om­kring dag­lig­da­gen og det prak­ti­ske om­kring hjem­met — sam­ti­dig med at si­den skul­le give bru­ge­ren en po­si­tiv og tryg fø­lel­se og di­stan­ce­re de æl­dre do­ku­men­tar pro­gram­mer som har kørt på DR om­kring hjem­met.

Web­s­i­te: Schubertsminde.dk

Case ansvarlig

nikolineee-1024x512

Ni­ko­li­ne Ni­el­sen: Ni­ko­li­ne er vo­res me­di­e­gra­fi­ker og word­press nørd. Hun for­står at ska­be an­der­le­des og skæ­ve løs­nin­ger for vo­res kun­der, imens hun står for en lang ræk­ke af vore kun­ders word­press løs­nin­ger og gra­fi­ske op­sæt­nin­ger.

Skal du have et website?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

Website til Schubertsminde

Website til Schubertsminde
Website til Schubertsminde
Website til Schubertsminde
  • Tidligere case

  • Næste case