Reklamefilm til radiospot for Timring VVS

Case profil

Kun­de: Tim­ring VVS

Case: Re­k­la­me­film til ra­dios­pot

Op­ga­ve type: Re­k­la­me­film

Op­ga­ven: Tim­ring VVS, hav­de fået pro­du­ce­ret et ra­dios­pot, men øn­ske­de mu­lig­he­den for at kun­ne bru­ge spot­tet på hjem­mesi­de og de so­ci­a­le me­di­er.

Boo­gii fo­re­slog der­for at byg­ge en kort re­k­la­me­film over sel­ve ra­dios­pot­tet — og på den måde ende ud med et visu­elt pro­dukt med sam­me gode bud­skab som ra­di­o­re­k­la­men.

Re­k­la­me­fil­men skul­le som nævnt byg­ges over de­res al­le­re­de ek­si­ste­ren­de ra­dios­pot, så­dan at den kun­ne bli­ve visu­el og der­med brugt på in­ter­net­tet.

Vi valg­te at lave re­k­la­me­fil­men i flat de­sign, så­dan at den både var mo­der­ne og til­ta­len­de for alle al­ders­grup­per.

Det har væ­ret en spæn­den­de pro­ces, hvor vi på en ny og spæn­den­de måde ud­vi­der an­ven­del­ses­mu­lig­he­der­ne for no­get al­le­re­de ek­si­ste­ren­de — og be­stemt ikke sidste gang!

Det »nye« spot, har al­le­re­de gi­vet kun­den en mas­se ek­stra eks­po­ne­ring! Sid­der du med et ra­dios­pot, der træn­ger til nyt liv — så tag en snak med os på +45 9641 3111.

Case ansvarlig

nikolineee-1024x512

Ni­ko­li­ne Ni­el­sen: Ni­ko­li­ne er vo­res me­di­e­gra­fi­ker og word­press nørd. Hun for­står at ska­be an­der­le­des og skæ­ve løs­nin­ger for vo­res kun­der, imens hun står for en lang ræk­ke af vore kun­ders word­press løs­nin­ger og gra­fi­ske op­sæt­nin­ger.

Skal du have en reklamefilm?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

Reklamefilm til radiospot for Timring VVS

  • Tidligere case

  • Næste case