Website til Studio 1–2

Case profil

Kun­de: Stu­dio 1–2

Case: Studio1-2.dk

Op­ga­ve type: Web­s­i­te

Op­ga­ven: Stu­dio 1–2 har man­ge år på ba­gen som pro­duk­tions­sel­skab. Og har des­u­den i den di­gi­ta­le ver­den også sat sine spor bl.a. med det for man­ge kend­te fi­gur Pixe­li­ne.

Stu­die 1–2 hav­de et be­hov for at re-bran­de sig som se­ri­øs ak­tør in­den for TV- og foto-pro­duk­tion. Op­ga­ven var der­for at gøre rent bord med et stil­rent web­s­i­te til Stu­dio 1–2.

Vi valg­te at fort­sæt­te med en Word­Press løs­ning — men i helt ny ver­sion og med stor fo­kus på at løs­nin­gen skul­le være stil­ren.

Web­s­i­te: Studio1-2.dk

Case ansvarlig

marieportraet-1024x512

Ma­ria Sch­le­si­ger: An­svar­lig for den gra­fi­ske af­de­ling og står bag en lang ræk­ke kre­a­ti­ve gra­fi­ske løs­nin­ger både of­fli­ne og on­li­ne. Hun har stor ind­sigt i blandt an­det ho­steds­hop, word­press, samt boogii’s eget cms, og for­står at ska­be skar­pe visu­el­le iden­ti­te­ter for vore kun­der

Skal du have et website?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

Website til Studio 1–2

website til studio 1-2
website til studio 1-2
webdesign web studio 1-2
website til studio 1-2
  • Tidligere case

  • Næste case