Scenetæpper til Fællessang på Charlie

Case profil

Kun­de: Tv2

Case: Sce­ne­tæp­per til Fæl­les­sang på Char­lie

Op­ga­ve type: Stor­for­mat print

Op­ga­ven: Stort ko­or­di­ne­rings­ar­bej­de med sce­ne­tæp­per til Fæl­les­sang på Char­lie. De har igen­nem fle­re år brugt Boo­gii til at tryk­ke tæp­per­ne de an­ven­der på de­res sto­re sce­ne.

Det po­pu­læ­re show tur­néer lan­det rundt og bli­ver sam­ti­dig vist på TV2 Char­lie. Så vi fø­ler på en måde vi er med på sce­nen, hver gang det po­pu­læ­re pro­gram pop­per op på skær­men i stu­er­ne.

Case ansvarlig

marianneeeny-1024x512

Ma­ri­an­ne Dyr­mose: Ma­ri­an­ne er in­tet min­dre end fir­ma­ets ban­ner-eks­pert, og hun sid­der klar med at gu­i­de dig gen­nem stor­for­matjung­len med den løs­ning der pas­ser til dine be­hov. Li­ge­le­des er Ma­ri­an­ne fast kon­su­lent for en ræk­ke kun­der.

Skal du have et scenetæppe?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på stor­for­mat print!

Scenetæpper til Fællessang på Charlie

Scenetæpper til Fællessang på charlie
Scenetæpper til Fællessang på charlie
Scenetæpper til Fællessang på charlie
  • Tidligere case

  • Næste case