Scenekulisser til Ørkenens Sønner

Case profil

Kun­de: Ør­ke­nens Søn­ner

Case: Sce­ne­kulis­ser / Sce­ne­tæp­per

Op­ga­ve type: Stor­for­mat­print

Op­ga­ven: Ør­ke­nens Søn­ner er kendt for de­res un­der­fun­di­ge sce­nes­how og kulis­ser der har til for­mål at un­der­støt­te det tema som de for­skel­li­ge sket­ches om­hand­ler.

I tæt sam­ar­bej­de med kun­dens sceno­graf, pro­du­ce­re­de vi en lang ræk­ke kulis­ser der pas­se­de til sce­nes­howet. Op­ga­ven var i høj grad en ko­or­di­ne­rings­op­ga­ve, hvor en mas­se pa­ra­me­tre skul­le fal­de i hak. Kun­den hav­de brug for en sam­ar­bejds­part­ner der kun­ne løf­te op­ga­ven, med ikke blot at være ban­n­er­le­ve­ran­dør, men også en le­ve­ran­dør der kun­ne be­va­re over­blik­ket i et til ti­der hek­tisk for­løb, hvor man­ge men­ne­sker skul­le hol­des i gang.

Boo­gii var med fra start til slut — og kan kig­ge til­ba­ge på en lang tur­né hvor kulis­ser­ne har væ­ret flit­tigt i brug for ud­solg­te sale lan­det rundt.

Vi er na­tur­lig­vis stol­te over at bli­ve be­tro­et den­ne op­ga­ve, og på den måde få lov at vise, at vi både kan hånd­te­re so­lomu­si­ke­ren der skal have et key­bo­ardtæp­pe til helt sto­re pro­duk­tio­ner som til­fæl­det her med sce­ne­kulis­ser til Ør­ke­nens Søn­ner.

Case ansvarlig

marianneeeny-1024x512

Ma­ri­an­ne Dyr­mose: Ma­ri­an­ne er in­tet min­dre end fir­ma­ets ban­ner-eks­pert, og hun sid­der klar med at gu­i­de dig gen­nem stor­for­matjung­len med den løs­ning der pas­ser til dine be­hov. Li­ge­le­des er Ma­ri­an­ne fast kon­su­lent for en ræk­ke kun­der.

Skal du have et scenetæppe?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på stor­for­mat print!

Scenekulisser til Ørkenens Sønner

Scenekulisser til Ørkenens Sønner
Scenekulisser til Ørkenens Sønner
Scenekulisser til Ørkenens Sønner
Fisse Fisse Fez Fez - Ørkenens Sønners kampråb - blev brugt flere gange under forløbet!
  • Tidligere case

  • Næste case