Website til Højskolen Skærgården

Case profil

Kun­de: Højsko­len Skær­går­den

Case: Web­s­i­te til Højsko­len Skær­går­den

Op­ga­ve type: Web­s­i­te

Op­ga­ven: Skær­går­den er en højsko­le, hvor du har mu­lig­hed for at ”kom­me til dig selv” igen og få skabt mere sam­men­hæng mel­lem dit in­dre men­ne­ske og den ydre ver­den.

Højsko­len Skær­går­den øn­ske­de et re-de­sign af de­res gam­le webs­i­i­te, som i øv­rigt også var ud­vik­let af boo­gii. Ti­den var lø­bet fra det gam­le, og de har nu fået et mere nu­ti­digt og friskt de­sign.

Web­s­i­te: hjsk.dk

Case ansvarlig

marieportraet-1024x512

Ma­ria Sch­le­si­ger: An­svar­lig for den gra­fi­ske af­de­ling og står bag en lang ræk­ke kre­a­ti­ve gra­fi­ske løs­nin­ger både of­fli­ne og on­li­ne. Hun har stor ind­sigt i blandt an­det ho­steds­hop, word­press, samt boogii’s eget cms, og for­står at ska­be skar­pe visu­el­le iden­ti­te­ter for vore kun­der

Skal du have et website?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

Website til Højskolen Skærgården

mockup1
screen
screen1
  • Tidligere case

  • Næste case