Website til oversættelses-bureauet Comtext A/S

Case profil

Kun­de: Com­te­xt A/S

Case: Comtext.dk

Op­ga­ve type: Web­s­i­te

Op­ga­ven: Vi er stol­te over at vi fik æren at lave nyt web­s­i­te til over­sæt­tel­ses­bu­reau­et Com­te­xt A/S. Den for­ri­ge side var nem­lig også ud­vik­let af Boo­gii — så et re­de­sign in­den­for egne ræk­ker vid­ner al­tid om kun­de­til­freds­hed.

Løs­ning var da også »blot« et gra­fisk re­de­sign — der skul­le have den hen­sigt at give et mere tidsva­ren­de ud­tryk.

Vi valg­te sam­ti­dig at for­ny CMS plat­for­men.

Der­u­d­over har vi gen­nem fle­re år også kørt Adwords kampag­ner for Com­te­xt — og på den måde hjul­pet med lead-ge­ne­re­ring og øget tra­fik til de­res hjem­mesi­de.

Web­s­i­te: Comtext.dk

Case ansvarlig

marieportraet-1024x512

Ma­ria Sch­le­si­ger: An­svar­lig for den gra­fi­ske af­de­ling og står bag en lang ræk­ke kre­a­ti­ve gra­fi­ske løs­nin­ger både of­fli­ne og on­li­ne. Hun har stor ind­sigt i blandt an­det ho­steds­hop, word­press, samt boogii’s eget cms, og for­står at ska­be skar­pe visu­el­le iden­ti­te­ter for vore kun­der

Skal du have et website?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

Website til oversættelses-bureauet Comtext A/S

website til oversættelsesbureauet comtext.dk webdesign web design website
screencapture-comtext-dk-forside-1480413795431
comtext-webdesign
screencapture-comtext-dk-kontakt-1480413829565
  • Tidligere case

  • Næste case