Website til Boglas A/S

Case profil

Kun­de: Bog­las A/S

Case: Boglas.dk

Op­ga­ve type: Web­s­i­te

Op­ga­ven: Bog­las A/S er ef­ter­hån­den tro­fast kun­de, som vi gen­nem fle­re år har ser­vi­ce­ret med alt fra vi­sit­kort til web­s­i­te. Ef­ter nog­le år med de­res gam­le Boo­gii site — var op­ga­ven at ska­be et ny web­s­i­te til Bog­las A/S med fo­kus på at ska­be et mere nu­ti­digt ud­tryk.

Si­den er pro­du­ce­ret på en Word­Press plat­form. Løs­nin­gen er sam­ti­dig ud­vi­det med nog­le SMS funk­tio­ner — som ska­ber mu­lig­hed for mere flek­si­bel kom­mu­ni­ka­tion med kun­der­ne.

Web­s­i­te: Boglas.dk

Case ansvarlig

marieportraet-1024x512

Ma­ria Sch­le­si­ger: An­svar­lig for den gra­fi­ske af­de­ling og står bag en lang ræk­ke kre­a­ti­ve gra­fi­ske løs­nin­ger både of­fli­ne og on­li­ne. Hun har stor ind­sigt i blandt an­det ho­steds­hop, word­press, samt boogii’s eget cms, og for­står at ska­be skar­pe visu­el­le iden­ti­te­ter for vore kun­der

Skal du have et website?

Fedt! Lad os komme igang!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og mod­tag spæn­den­de nyt
+ til­bud på on­li­ne mar­keds­fø­ring
og stor­for­mat print!

Website til Boglas A/S

website til Boglas.dk
website til Boglas.dk
boglas.dk web design webdesign
Website til Boglas
Website til boglas
  • Tidligere case

  • Næste case