Boogii med vokseværk

Vi udvider hos Boogii — big time — og det er for din skyld 🙂

Au­gust 2015 bli­ver den må­ske vil­deste pe­ri­o­de i Boo­gi­is mere end 10 åri­ge hi­sto­rie. Der bli­ver i den grad rørt rundt i gry­den med be­man­din­gen fra og med d. 3. Au­gust.

Du vil kun­ne møde en ræk­ke nye an­sig­ter sam­ti­dig med at vi må sige på gen­syn til Ma­ria som bars­ler på sin helt egen måde J — Vi glæ­der os rig­tig me­get på hen­des veg­ne, men ser dæl­me også frem til at have hen­de til­ba­ge i stal­den ef­ter endt bar­sel. I mel­lem­ti­den kære kun­der — må I træk­kes med os an­dre nye som gam­le 🙂

Sø­ren Over­gaard An­der­sen er den nye mand på po­sten som del­vis skal hjæl­pe Ma­ri­as kun­der men også vil være at fin­de ude i mar­ken som kon­su­lent. Sø­ren har man­ge års er­fa­ring som selv­stæn­dig mar­ke­ting­mand. Sø­ren har fak­tisk væ­ret at fin­de på kon­to­ret den sidste må­neds tid, så han er al­le­re­de godt inde i sa­ger­ne

Olé Thor­sø har man­ge års er­fa­ring med salg – og de er­fa­rin­ger skal han fra au­gust bru­ge på at være me­die- og salgs­kon­su­lent. Vi glæ­der os til at Olé skal hjæl­pe nu­væ­ren­de og nye kun­der med de ret­te løs­nin­ger.

En­de­lig har vi la­vet en prak­ti­kaf­ta­le med Ca­mil­la Sø­gaard An­der­sen, som er i gang med sit ba­chel­or­pro­jekt in­den for salg og mar­keds­fø­ring. Ca­mil­la star­ter så­mænd også sam­me dag.

Det bli­ver der­for et helt an­det le­ben vi vil op­le­ve frem­over hos Boo­gii med en for­ø­gel­se af me­d­ar­bej­der­sta­ben fra 4 til 6 + 1 på bar­sel — no­get der vil kun­ne mær­kes i hver­da­gen.

Må­let med den­ne kraf­ti­ge ud­vi­del­se af per­so­na­let er klart at vi øn­sker at frem­stå stær­ke­re over­for vore kun­der og ikke mindst være bed­re til at hånd­te­re mere for­skel­lig­ar­te­de op­ga­ver.

Flere ansatte men færre varer på hylden.

Selv­om an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re vok­ser er det ikke ens­be­ty­den­de med at pro­dukt­por­te­føl­jen føl­ger med – tvær­ti­mod ar­bej­der vi ihær­dig på at trim­me virk­som­he­den så det bli­ver mere ty­de­ligt hvad Boo­gii står for. Nøg­le­or­det er dog sta­dig so­lid mar­keds­fø­ring både on­li­ne og of­fli­ne til små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der.